Wykaz aktów normatywnych dot. crowdfundingu - Komisja Nadzoru Finansowego

Crowdfunding

Wykaz aktów normatywnych dot. crowdfundingu

Data aktualizacji:

Wykaz aktów normatywnych związanych ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (według stanu na 30 stycznia 2023 r.)

  • AKTY PRAWNE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011
Data wejścia w życie: 16/01/2023

  • KRAJOWE AKTY PRAWNE

USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – Dz.U. 2022 poz. 1488 ze zmianami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej - Dz. U. z 2022 r. poz. 187 ze zmianami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(dotyczy crowdfundingu inwestycyjnego)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(dotyczy crowdfundingu inwestycyjnego)

  • RTS (Rozporządzenia delegowane Komisji)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/358 z dnia 29 września 2023 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dotyczące punktowej oceny kredytowej projektów opartych na finansowaniu społecznościowym, ustalania cen ofert finansowania społecznościowego oraz polityk i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2118 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek przez dostawców usług finansowania społecznościowego, określające elementy metody stosowanej do oceny ryzyka kredytowego, informacje dotyczące każdego indywidualnego portfela, które należy ujawnić inwestorom, oraz polityki i procedury wymagane w odniesieniu do funduszy zabezpieczających

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2112 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi i zasady dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2117 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi, standardowe formaty i procedury dotyczące rozpatrywania skarg

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2113 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji między właściwymi organami w związku z prowadzeniem czynności wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa w odniesieniu do europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2119 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2116 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających środki i procedury na potrzeby planów ciągłości działania dostawców usług finansowania społecznościowego

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2111 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi w zakresie konfliktów interesów dla dostawców usług finansowania społecznościowego

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2115 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania współczynników niewykonania zobowiązań z tytułu pożyczek oferowanych na platformie finansowania społecznościowego

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2114 z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki przeprowadzania wstępnego testu wiedzy i symulacji zdolności ponoszenia strat dla potencjalnych inwestorów niedoświadczonych dokonujących inwestycji w projekty oparte na finansowaniu społecznościowym

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1988 z dnia 12.7.2022 r. przedłużające okres przejściowy umożliwiający dalsze świadczenie usług finansowania społecznościowego zgodnie z prawem krajowym, o którym to okresie mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503

  • ITS (Rozporządzenia wykonawcze Komisji)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2120 z dnia 13.7.2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do standardów i formatów danych, wzorów i procedur na potrzeby zgłaszania informacji dotyczących projektów finansowanych za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2121 z dnia 13.7.2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do standardowych formularzy, wzorów i procedur na potrzeby współpracy i wymiany między właściwymi organami a ESMA informacji dotyczących europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2123 z dnia 13.7.2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do standardowych formularzy, wzorów i procedur na potrzeby powiadamiania ESMA przez właściwe organy o krajowych wymogach w zakresie marketingu mających zastosowanie do dostawców usług finansowania społecznościowego

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2122 z dnia 13.7.2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do standardowych formularzy, wzorów i procedur na potrzeby współpracy i wymiany między właściwymi organami informacji dotyczących europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

Lista nie stanowi katalogu zamkniętego aktów normatywnych związanych ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla celów gospodarczych. Działalność platform crowdfundingu regulowana jest również przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.