Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej omówił projekt mapy drogowej reformy wskaźników referencyjnych

Data aktualizacji:

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, podczas spotkania, które odbyło się 4 sierpnia br. omówił projekt mapy drogowej określającej harmonogram zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® przez nowy indeks stóp procentowych RFR (risk free rates). 

Danymi wejściowymi nowego wskaźnika będą informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Nowy wskaźnik zastąpi docelowo obecny wskaźnik WIBOR®, będący kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

Zespoły ekspertów NGR w toku prac prowadzonych w lipcu i sierpniu 2022 roku dokonały identyfikacji, priorytetyzacji oraz oszacowania czasochłonności zadań wymaganych do realizacji przez wszystkich uczestników rynku dla poprawnego i bezpiecznego zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych WIBID® i WIBOR® przez nowy indeks stóp procentowych RFR (risk free rates). Celem opracowania mapy drogowej jest przeprowadzenie reformy wskaźników referencyjnych w Polsce w sposób uporządkowany i sprawny. Kolejnym, planowanym krokiem będzie przyjęcie przez KS NGR mapy drogowej oraz wybór nowego wskaźnika referencyjnego RFR dla złotego (PLN). 

KS NGR omówił także wstępnie zestaw kryteriów, które powinien spełniać nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej. 

Działania Narodowej Grupy Roboczej kierowane przez KS mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania  i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej.

KS NGR został poszerzony o przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Obecnie skład KS NGR przedstawia się następująco:

  • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego – Przewodniczący KS NGR 
  • Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark – Zastępca Przewodniczącego KS NGR 
  • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Zastępca Przewodniczącego KS NGR
  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Członek KS NGR 
  • Piotr Patkowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Członek KS NGR
  • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Członek KS NGR 
  • Grzegorz Owczarek – Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Członek KS NGR