Konsultacje KE dotyczące stosowania wskaźników referencyjnych z krajów trzecich od 2024 r.

data aktualizacji

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące przyszłości stosowania wskaźników referencyjnych z krajów trzecich po 1 stycznia 2024 r., tj. po okresie przejściowym. Celem konsultacji jest zebranie opinii uczestników rynku dotyczących konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w obowiązujących obecnie przepisach BMR1.

KE jest w sposób szczególny zainteresowana opinią podmiotów nadzorowanych stosujących wskaźniki referencyjne z krajów trzecich oraz podmiotów, które są użytkownikami produktów oraz instrumentów finansowych stosujących wskaźniki referencyjne z krajów trzecich. W tym zakresie do udziału zachęca się również konsumentów.

W dokumencie konsultacyjnym zastrzeżono, że sam proces konsultacji nie przesądza, czy jakiekolwiek zmiany w obowiązujących przepisach prawa europejskiego zostaną wprowadzone. Jest to wstępna konsultacja, od której przebiegu i dalszych analiz będą zależeć następne kroki.

UKNF przypomina, że zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów BMR podmioty nadzorowane po 31 grudnia 2023 r. będą uprawnione do stosowania w pełni2; jedynie tych wskaźników referencyjnych z krajów trzecich, które znajdują się w rejestrze ESMA3, lub tych których administratorzy znajdują się w rejestrze ESMA4. W przypadku braku odpowiedniego ujawnienia w rejestrach ESMA od 1 stycznia 2024 r. dalej będą mogły być wykonywane jedynie te umowy finansowe lub instrumenty finansowe, które odniesienie do wskaźnika referencyjnego z kraju trzeciego dodały przed tą datą.

Dokument konsultacyjny KE wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2022-benchmarks-third-country_en.

Informujemy, że termin na zgłaszanie stanowisk upływa 12 sierpnia 2022 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w IV kwartale 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z UKNF na adres: benchmarks@knf.gov.pl.

_______________

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014
2
Stosowanie w pełni należy rozumieć jako możliwość stosowania w istniejących umowach i instrumentach finansowych na dzień 31 grudnia 2023 r., ale również i w nowych produktach, które odniesienie do wskaźnika referencyjnego z kraju trzeciego dodadzą po tej dacie.
3
Rejestr ESMA dt. wskaźników referencyjnych z krajów trzecich: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_benchmarks
4
Rejestr ESMA dt. administratorów wskaźników referencyjnych (w tym z krajów trzecich): https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities