Komunikat UKNF ws. kodów LEI - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
W związku z rozpoczęciem od dnia 3 stycznia 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012,  (dalej: MIFIR) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina o konieczności posiadania przez niektórych uczestników rynku kapitałowego, unikalnego numeru identyfikującego – kodu LEI. Kod LEI jest to 20 znakowy, alfanumeryczny identyfikator, nadawany przez uprawnione do tego licencjonowane jednostki, zawierający informacje na temat danego podmiotu i przyznawany na cały okres funkcjonowania tego podmiotu. Lista rodzajów podmiotów, które mogą wystąpić o nadanie kodu LEI jest bardzo długa i nie stanowi katalogu zamkniętego. Co do zasady nie obejmuje ona osób fizycznych, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą i zawierają transakcje na rynku kapitałowym w ramach tej działalności 1.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie MIFIR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom, firma inwestycyjna nie może świadczyć usług na rzecz podmiotów, które po 3 stycznia 2018 r. nie będą posiadały kodu LEI, a które są do posiadania takiego kodu uprawnione. Dlatego też inwestorzy, za wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, którzy nie posiadają kodów LEI, zamierzający dokonywać transakcji na rynku zorganizowanym, powinni niezwłocznie podjąć działania celem uzyskania takiego kodu. Unikanie pozyskania kodu LEI lub niedopełnienie procedury przedłużenia ważności takiego kodu będzie od 3 stycznia 2018 r. skutkowało brakiem możliwości zawierania transakcji na instrumentach finansowych dopuszczonych do jakiegokolwiek systemu obrotu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia delegowanego, firma inwestycyjna realizująca transakcję zapewnia, by w zgłoszeniu transakcji do organu nadzoru była ona (ta firma inwestycyjna) zidentyfikowana za pomocą kodu LEI. Oznacza to, iż każda firma inwestycyjna dokonująca zgłoszeń transakcji do Komisji Nadzoru Finansowego powinna od dnia 3 stycznia 2018 r. posiadać kod LEI.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/585 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie MIFIR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami, systemy obrotu zapewniają aby przekazywane do organu nadzoru dane referencyjne zawierały kody LEI emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na runku zorganizowanym. Rozporządzenie to nakłada jednocześnie na organy nadzoru obowiązek monitorowania i oceniania kompletności danych referencyjnych otrzymywanych od systemów obrotu oraz przekazywania tych danych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (dalej: ESMA). Zgodnie z § 25 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych każdy uczestnik Krajowego Depozytu, w tym emitent papierów wartościowych, jest zobowiązany posiadać identyfikujący go kod LEI nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich kodów. Regulacja ta pozwala na realizację obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego przewidzianych w art. 4 ww. rozporządzenia delegowanego.

Urząd Komisji informuje jednocześnie, iż w dniu 9 października 2017 r. ESMA wydała komunikat dotyczący konieczności uzyskania LEI (ESMA70-145-238).

Szczegółowe informacje o kodzie LEI oraz o możliwościach jego uzyskania, w tym lista podmiotów nadających te kody, znajdują się na stronie internetowej Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) https://www.gleif.org/pl/ podmiotu nadzorującego globalny system nadawania tych kodów. Jedną z agencji nadających kody LEI jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wszelkie informacje na temat sposobu uzyskania kodu, jego odnawiania oraz wysokości opłat pobieranych za utrzymywanie kodu LEI w systemie prowadzonym przez KDPW można znaleźć pod adresem https://lei.kdpw.pl/ ___________________ 

1 Szersze informacje na temat osób fizycznych uprawnionych do posiadania kodu LEI znaleźć można w stanowisku LEI ROC z 30 września 2015 r. https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf oraz w komunikacie ESMA z 9 października 2017 r. https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-importance-lei-mifidiimifir-compliance.

Do pobrania

Komunikat w sprawie nowych wymogów oznaczania niektórych uczestników rynku kapitałowego

plik .pdf, 223,7kB
Pobierz