Ujawnienia i taksonomia - Komisja Nadzoru Finansowego

Pod odnośnikami poniżej znajdują się informacje na temat przedmiotu regulacji SFDR i powiązań pomiędzy SFDR a rozporządzeniem 2020/852 (taksonomią), jak również opis charakterystyki obowiązków ujawnieniowych, które z tych powiązań wynikają. Informacje na tej stronie będą uzupełniane odpowiednio do postępujących prac legislacyjnych w zakresie aktów wykonawczych do SFDR (w tym w zw. z taksonomią). 

Informacje podstawowe mają na celu zarysowanie problematyki ujawnień wynikającej z SFDR oraz taksonomii. W odnośniku tym można znaleźć informacje na temat genezy obu tych rozporządzeń, jak również zawiera on odpowiedzi dotyczące zagadnień typu: od kiedy i kto ma obowiązek stosować SFDR, jakiego rodzaju obowiązki nakłada SFDR, czy SFDR przewiduje dodatkowe akty wykonawcze, jakie są rodzaje ujawnień na gruncie SFDR, czym są techniczne kryteria kwalifikacji.

Część dotycząca RTS do SFDR dotyczy natomiast regulacyjnych standardów technicznych wynikających z pierwotnego brzmienia SFDR i opisuje w sposób bardziej szczegółowy zawartość tych RTS, jak również kwestie dotyczące odłożonego w czasie wejścia w życie RTS oraz konsekwencji stąd wynikających dla stosowania SFDR. Znajduje się tu również treść wspólnego stanowiska ESMA, EBA i EIOPA wydanego w związku z odłożeniem w czasie wejścia w życie RTS oraz schemat obrazujący w sposób graficzny logikę regulacji SFDR z uwzględnieniem zakresu regulowanego przez RTS.