Pytania i odpowiedzi (Q&A) – SFDR - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Pytania i odpowiedzi (Q&A) – SFDR

Poniższe pytania pochodzą w większości od przedstawicieli podmiotów nadzorowanych. Udzielone odpowiedzi mają na celu wyjaśnienie wybranych zagadnień dotyczących interpretacji SFDR

1. Jakie produkty emerytalne występujące na polskim rynku są objęte zakresem Rozporządzenia SFDR?

2. Jakie programy emerytalne występujące na polskim rynku są objęte zakresem Rozporządzenia SFDR?

3. Na podstawie art. 3 SFDR należy zamieścić na stronie internetowej informacje o posiadaniu strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Czy strategia ta może zakładać, że badanie jak czynniki ESG mogą wpłynąć na inwestycje podmiotu zobowiązanego będzie wprowadzana stopniowo? Przykład: podmiot opracował listę, na którą wpisuje spółki nie spełniające określonych kryteriów, na przykład wytwarzające więcej niż 25% energii z węgla. Czy możliwe jest zapisanie w strategii, że np. w 2021 r. analiza wpływu czynników ESG na wartość inwestycji będzie sprowadzać się jedynie do sprawdzania, czy dana spółka jest wpisana na listę, oraz że w w indywidualnych przypadkach są możliwe odstępstwa?

4. Czy wypełniając obowiązek informacyjny z art. 3 SFDR można ograniczyć się jedynie do strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, która została przyjęta dla całej grupy kapitałowej?

5. W przypadku strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych: jeżeli podmiot nie bierze pod uwagę takich czynników w podejmowaniu decyzji, czy wystarczy publikacja krótkiego oświadczenia na stronie internetowej, czy też taka informacja powinna mieć bardziej rozbudowaną formę?

6. Czy strategia, o której mowa w art. 3 SFDR, powinna odnosić się tylko do produktów finansowych czy też do wszelkich inwestycji podmiotu zobowiązanego?

7. Według jakiej daty należy ustalić liczbę 500 pracowników, o których mowa w art. 4 SFDR? Czy osiągnięcie tego stanu w ciągu roku skutkuje koniecznością realizacji określonych w SFDR obowiązków w danym roku? Jak należy rozumieć pojęcie „pracownik”?

8. Co powinno zawierać uzasadnienie decyzji o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w kontekście wymogu z art. 4 ust. 1 lit b SFDR? Czy informacja na temat tego czy i kiedy podmiot zamierza brać pod uwagę takie niekorzystne skutki jest obligatoryjnym elementem uzasadnienia?

9. W jaki sposób należy zaktualizować politykę wynagrodzeń zgodnie z art. 5 SFDR?

10. W jaki sposób podmiot nadzorowany powinien zrealizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 6 SFDR? Czy informacje, o których mowa w przepisie, mogą być przekazane w oddzielnym dokumencie, w prospekcie informacyjnym funduszu inwestycyjnego, zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia – w przypadku produktów ubezpieczeniowych, czy może karcie produktu? Czy informacja może ograniczać się do wskazania źródła informacji/miejsca ich umieszczenia (np. przez link do strony www)? Czy konieczne jest uzyskanie od klienta potwierdzenia otrzymania przez niego informacji, o których mowa w art. 6 SFDR?

11. W jaki sposób ustalić, czy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są znaczące czy nie (art. 6 ust. 1 SFDR)?

12. Czy SFDR ma zastosowanie do ASI oraz ZASI (alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)?

13. Czy podmioty nadzorowane, które w dacie wejścia w życie SFDR nie oferują już ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, ale nadal obsługują umowy, które zostały zawarte przed wejściem tego rozporządzenia, zobowiązane są stosować wymogi SFDR? Czy SFDR stosuje się do umów zawartych przed wejściem w życie SFDR?

14. Jakie warunki powinny być spełnione w celu uznania, że SFDR ma zastosowanie do zawartych wcześniej umów w zakresie ujawnień produktowych/podmiotowych?

15. W jaki sposób należy ujawniać informację zgodnie z SFDR w przypadku produktów, które mają więcej niż jeden wariant inwestycyjny, np. fundusze inwestycyjne inwestujące w subfundusze, ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny/PPK/PPE/IKE lokujące w fundusze?

16. Od kiedy należy ujawniać informacje podlegające ujawnieniu przed zawarciem umowy (art. 6, 7, 8, 9 SFDR)?

17. Od kiedy należy ujawniać informacje podlegające sprawozdawczości okresowej (art. 11 SFDR)?

18. Czy podmiot zobowiązany może dowolnie zdecydować o tym, czy posiada strategię dotyczącą ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 3 SFDR? Jak obowiązek z art. 3 SFDR należy rozumieć w świetle obowiązku z art. 6 SFDR?

19. Jak w praktyce ocenić, czy ryzyko dla zrównoważonego rozwoju wpływa na zwrot z produktu finansowego w przypadku funduszy inwestycyjnych, gdy udział poszczególnych spółek/aktywów jest zmienny i wielokrotnie nieznaczny w funduszu, w szczególności, gdy fundusz obejmuje spółki giełdowe?

20. Czy dla produktów, o których mowa w art. 8 lub 9 SFDR istnieje minimalny udział spółek, które muszą dostarczyć dane, aby produkt mógł być uznany odpowiednio za objęty ujawnieniami na podstawie art. 8 lub 9 SFDR?

21. Czy fundusze uznane za produkty kwalifikujące się do ujawnień z art. 8 SFDR mogą część środków inwestować w spółki tzw. „brudne” np. z sektora paliwowego?

22. Tworząc produkt inwestycyjny z góry zakładamy, że ma być kwalifikowany jako produkt z art. 8 lub 9 SFDR, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach statutu czy prospektu. Co w przypadku, gdy dane przedstawione w sprawozdaniu okresowym (art. 11 SFDR) nie potwierdzą „ekologiczności” produktu? Czy konieczne będzie zaprzestanie kwalifikowania go jako produkt z art. 8 lub 9 SFDR? Jakie mogą być inne konsekwencje?

23. Fundusz inwestycyjny jest funduszem indeksowym, który naśladuje skład lub stopę zwrotu indeksu ESG. Czy taki fundusz musi zostać uznany za „jasnozielony” (art. 8 SFDR), czy może zostać uznany, za „zwykły” (art. 6 SFDR)? Innymi słowy, czy produkt finansowy, który spełnia kryteria „zieloności” musi zostać uznany za produkt z art. 8 SFDR (lub nawet art. 9 SFDR), czy jest to dobrowolna decyzja? Czy do zakwalifikowania funduszu jako „jasnozielonego” (art. 8 SFDR) wystarczy, że fundusz jest pasywny/indeksowy i odzwierciedla skład indeksu, który jest indeksem ESG?

24. Jak należy oceniać instrumenty dłużne skarbowe w kontekście art. 6, 8, 9 SFDR? W przypadku długu korporacyjnego sytuacja jest relatywnie prosta, bo można oceniać emitenta analogicznie jak ocenia się emitenta akcji, ale co z obligacjami skarbowymi – jak oceniać kraj?

25. Jak oceniać emisje „green bonds” w kontekście art. 8 lub 9 SFDR w przypadku gdy działalność emitenta nie mieści się w kryteriach z art. 8 lub 9 SFDR a wpływy z emisji green bonds emitenta realizują cel środowiskowy?

26. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 SFDR mają być ujawniane w ramach sprawozdań okresowych stosownie do art. 11 ust. 2 SFDR. Jak ten obowiązek ma być realizowany w kontekście zmiennych proporcji i składników portfela? Czy wartości określone w RTS mają być obliczone dla składu portfela na koniec roku?

27. Czy ryzyko, że część spółek nie opublikuje danych, które pozwolą na obliczenie wskaźników wynikających z art. 11 SFDR jest wysokie? Jak należy postąpić w takim przypadku – czy obliczyć wskaźniki z informacją że wartości są obliczone dla X% wartości portfela?

28.W jaki sposób przedstawiać wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 SFDR? Czy można posługiwać się ogólnymi określeniami typu „niski”, „średni”, „wysoki”?

29. PPE jest programem emerytalnym w rozumieniu SFDR. W jakim miejscu ujawniać informacje o zrównoważonym rozwoju dla PPE prowadzonego w formie funduszu inwestycyjnego? (nie jest to produkt z art. 8 ani 9 SFDR) Czy wystarczy informacja na stronie internetowej? Czy TFI powinno podjąć jakieś kroki w stosunku do dotychczasowych uczestników PPE?

30. Czy fundusze emerytalne podlegają SFDR?

31. W jaki sposób oceniać AI (Adverse Impacts tj. niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju – art. 7 SFDR) w kontekście kwalifikacji produktu finansowego jako produktu z art. 8 SFDR?

32. Jak szacować czynniki ESG w sytuacji pochodnych instrumentów finansowych, gdzie inwestuje się nie w spółki czy ich instrumenty, lecz wycenia wartość instrumentu w oparciu o instrumenty innego podmiotu, np. ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) gdzie inwestuje się w tzw. indeksy ?

33. W jaki sposób oceniać z perspektywy zrównoważonego rozwoju portfele zarządzane przez firmy inwestycyjne, w których wykorzystywane są instrumenty pochodne?

34. Czy produkty ubezpieczeniowe Działu I, ale grupy 1, a nie grupy 3 podlegają pod SFDR?

35. Czy umowa ubezpieczenia na życie, która jest związana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: Umowa), musi być kwalifikowana jako produkt jasnozielony zgodnie z art. 8 SFDR jeżeli: 1. Umowa będzie umożliwiała inwestowanie w różne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (ufk), 2. co najmniej jeden ufk będzie inwestował 100% środków w fundusz inwestycyjny, który promuje, między innymi, aspekt środowiskowy lub społeczny (tj. fundusz inwestycyjny stanowi produkt jasnozielony zgodnie z art. 8 SFDR), 3. poza samą możliwością inwestowania w fundusze inwestycyjne, o których mowa w pkt 2 Umowa w żaden sposób nie promuje aspektu środowiskowego lub społecznego?

36. Czy zakład ubezpieczeń, który zleca zarządzanie zewnętrznym zarządzającym lub bezpośrednio opiera ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (ufk) o fundusze inwestycyjne (single funds) może w ramach produktu, który promuje aspekt środowiskowy lub społeczny (tzw. „lightgreen” - art. 8 SFDR) lub produktu, którego celem jest zrównoważona inwestycja (tzw. „darkgreen” - art. 9 SFDR) opierać się na ujawnieniach tych zarządzających, by spełniać wymogi z art. 8 i art. 9 SFDR?

37. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (ufk) inwestuje 100% aktywów w fundusz inwestycyjny, który jest "jasnozielony". Czy taki ufk musi uznać, że też jest "jasnozielony" (art. 8 SFDR), czy to jest jego decyzja i może uznać, że nie jest "jasnozielony", tylko "zwykły” (art. 6 SFDR)? Innymi słowy, czy produkt finansowy, który spełnia kryteria "zieloności" musi uznać, że jest produktem z art. 8 SFDR (lub nawet art. 9 SFDR), czy nie musi, a to jest tylko jego dobrowolna decyzja?

38. Jak określić udział procentowy inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, gdy umowa ubezpieczenia oferuje wiele ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (ufk), tylko niektóre z nich promują działalność zrównoważoną środowiskowo, a decyzję o tym, w które ufk inwestować podejmuje klient (klient może zmieniać te ufk w trakcie umowy)?