RTS do SFDR - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

EBA, ESMA oraz EIOPA działające w ramach Joint Committee opracowały raport zawierający projekt RTS w zakresie ujawnień uczestników rynku finansowego na temat ich zrównoważonej działalności inwestycyjnej, o czym informowaliśmy w komunikacie.

Zakres podmiotowy projektu RTS jest taki sam jak zakres podmiotowy SFDR tj. obejmuje uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe oraz doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego – zgodnie z definicjami przyjętymi w SFDR.

Zakres przedmiotowy projektu RTS obejmuje następujące ujawnienia:

  • na poziomie całej działalności uczestnika rynku finansowego oraz doradcy finansowego tj. ujawnienia informacji na stronach internetowych w zakresie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (principle adverse impacts) (art. 4 SFDR)

  • przedkontraktowe na poziomie produktu finansowego dla produktów promujących aspekty ESG oraz dla produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (art. 8 i art. 9 SFDR); 

  • na stronach internetowych na poziomie produktu finansowego dla produktów promujących aspekty ESG oraz dla produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (art. 10 SFDR); 

  • w sprawozdaniach okresowych na poziomie produktu finansowego dla produktów promujących aspekty ESG oraz dla produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (art. 11 SFDR).

Projekt RTS zawiera wzory ujawnień, które stanowią załączniki do projektu.

Od kiedy obowiązują wymogi regulowane przez RTS?

Zgodnie z art. 20 SFDR, rozporządzenie stosuje się od dnia 10 marca 2021 r., natomiast wymogi w zakresie ujawnień w sprawozdaniach okresowych (art. 11 SFDR) od dnia 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że niezależnie od daty wejścia w życie RTS, podmioty objęte SFDR mają obowiązek stosować się do większości wynikających z niego wymogów od dnia 10 marca 2021 r. W przypadku ujawnień w sprawozdaniach okresowych, jeżeli podmiot posiada w swojej ofercie produkty, o których mowa w art. 8 lub w art. 9 SFDR, powinien już w 2021 r. gromadzić odpowiednie informacje, które posłużą do wypełnienia obowiązków z art. 11 po dniu 1 stycznia 2022 r. (w szczególności w przypadku rocznych okresów referencyjnych).

Wejście w życie RTS oddziałuje na wykonywanie obowiązków objętych RTS w ten sposób, że od dnia wejścia w życie RTS, podmioty objęte SFDR mają obowiązek stosować się do wynikających z niego wymogów zgodnie ze szczegółową regulacją wynikającą z RTS.

Data wejścia w życie RTS jest uzależniona od decyzji Komisji Europejskiej, która jest uprawniona do wydania RTS w ostatecznym kształcie.

Pomimo braku RTS podmioty rynku finansowego oraz doradcy finansowi są obowiązani do stosowania się do nowych wymogów wynikających z SFDR w zakresie ujawnień na poziomie całej działalności oraz ujawnień na poziomie produktu finansowego. Sposób dostosowania się do tych wymogów będzie natomiast do czasu wejścia w życie RTS podlegał ocenie na podstawie zasad ogólnych określonych przepisami SFDR.

Wspólne stanowisko ESMA, EBA i EIOPA (Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation)

W związku z tym, że na dzień 10 marca 2021 r. brak jest obowiązującej treści RTS wymaganych przepisami SFDR Europejskie Urzędy Nadzoru wydały wspólne stanowisko, którego celem jest zapewnienie – do czasu wydania tych RTS przez Komisję Europejską – spójnej praktyki stosowania oraz nadzoru nad stosowaniem SFDR. Stanowisko wyjaśnia proces związany z przyjęciem RTS oraz kwestie związane ze stosowaniem SFDR. Europejskie Urzędy Nadzoru opracowały projekt RTS, który został przekazany Komisji Europejskiej w dniu 4 lutego 2021 r. 

Europejskie Urzędy Nadzoru podkreśliły, że ostateczny kształt RTS może różnić się od obecnie prezentowanego, a decyzja w tym zakresie należy do Komisji Europejskiej. 

W celu zachowania porównywalności ujawnianych informacji, jak również przygotowania się przez podmioty zobowiązane do przyszłego stosowania RTS UKNF zachęca podmioty objęte SFDR do inspirowania się projektem RTS opracowanym przez  Europejskie Urzędy Nadzoru. Projekt RTS będzie pomocny w przypadku obowiązków z art. 2a, 4, 8, 9 oraz 10 SFDR.

Tłumaczenie wspólnego stanowiska Europejskich Urzędów Nadzoru, do pobrania na dole strony.

Obowiązki dotyczące: 

  • ujawnień na stronach internetowych o strategiach dotyczących ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (art. 3 SFDR);

  • ujawnień na stronach internetowych o sposobie zapewniania spójności polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 SFDR);

  • ujawnień przedkontraktowych w zakresie sposobu, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych przez uczestników rynku finansowego oraz doradców inwestycyjnych decyzjach inwestycyjnych oraz w zakresie wyników oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z oferowanych inwestycji (art. 6 SFDR);

  • ujawnień przedkontraktowych na poziomie produktu inwestycyjnego w zakresie niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (principle adverse impacts) (art. 7 SFDR)

uczestnicy rynku finansowego oraz doradcy finansowi są zobowiązani wypełniać od dnia 10 marca 2021 r. (z wyjątkiem art. 7 SFDR, który nie musi być stosowany do 30 grudnia 2022 r.).

Logikę regulacji SFDR, w tym RTS, obrazuje poniższy schemat:

SFDR

Opis powyższego schematu znajduje się tutaj.

Tłumaczenie stanowiska Europejskich Urzędów Nadzoru z 25 lutego 2021 r. (sygn. JC 2021 06) - opracowanie własne UKNF