Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

21 listopada 2023 roku w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane:

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej, oraz

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2485 z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 ustanawiające dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich niektóre rodzaje działalności gospodarczej kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy działalność ta nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych 

Oba rozporządzenia delegowane uzupełniają i zmieniają rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomię) i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. 

Rozporządzenie nr 2023/2485 ustanawia techniczne kryteria kwalifikacji dla czterech pozostałych celów środowiskowych (obok obowiązujących już kryteriów dla łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu) oraz wprowadza w tym zakresie odpowiednie zmiany do aktu delegowanego wydanego na podstawie art. 8 Taksonomii.

Rozporządzenie nr 2023/2486 ustanawia techniczne kryteria kwalifikacji dla celów łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu w przypadku dodatkowych rodzajów działalności nieobjętych poprzednim rozporządzeniem delegowanym nr 2021/2139.

Rozporządzenia  w polskich wersjach językowych dostępne są pod następującymi linkami: