Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Przesunięcie terminu obowiązywania RTS do SFDR

Data aktualizacji:

Europejskie Urzędy Nadzoru: ESMA, EIOPA oraz EBA udostępniły na swoich stronach internetowych informację, zgodnie z którą Komisja Europejska postanowiła ustalić termin obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16) – SFDR, na 1 lipca 2022 r.

Komisja Europejska planuje jednym aktem prawnym uregulować wszystkie RTS wykonujące SFDR, nad którymi dotychczas pracowały oraz pracują ESMA, EIOPA oraz EBA. RTS będą regulować sposób ujawniania informacji na stronach internetowych, przed zawarciem umowy z klientem oraz informacji udostępnianych klientowi okresowo po zawarciu umowy. Ujawnienia te będą dotyczyć wskaźników niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, zasady nie czynienia poważnych szkód w przypadku zrównoważonych inwestycji, produktów promujących kwestie środowiskowe i społeczne oraz inwestujących środki w zrównoważone inwestycje, jak również produktów zrównoważonych środowiskowo w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020 r., str. 13-43).

Informacja o planach Komisji Europejskiej została przekazana w liście Komisji skierowanym do Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. List ten został opublikowany na stronach ESMA, EIOPA oraz EBA pod następującymi linkami:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep_and_council_sfdr_rts.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/joint-committee/20210707-com-letter-to-ep-and-council-sfdr-rts-j.berrigan.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Correspondence%20with%20EU%20institutions/2021/1017691/20210707-COM%20letter%20to%20EP%20and%20Council%20SFDR%20RTS-J.Berrigan.pdf

Ponadto, informacja o tym, że „Wspólne stanowisko Europejskich Urzędów Nadzoru dotyczące stosowania rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)” – przetłumaczone na język polski oraz opublikowane  na stronie KNF – należy odczytywać w świetle ww. listu, została umieszczona na stronie EIOPA:
https://www.eiopa.europa.eu/content/joint-esa-supervisory-statement-application-of-sustainable-finance-disclosure-regulation_en