Pakiet działań dotyczących przepływu środków finansowych w ramach zrównoważonego finansowania

data aktualizacji

Komisja Europejska w dniu 21 kwietnia 2021 r. przyjęła pakiet działań mających ukierunkować przepływ środków finansowych w UE w ramach zrównoważonego finansowania. Przewidywane działania przyczynią się do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz powinny uczynić z UE globalnego lidera pod względem standardów zrównoważonego finansowania.

Przedstawione w ramach pakietu działania obejmują:

  • Akt delegowany w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu mający na celu wspieranie zrównoważonych inwestycji poprzez doprecyzowanie, jakie rodzaje działalności gospodarczej przyczyniają się do osiągnięcia celów UE w zakresie ochrony środowiska. Zakres aktu delegowanego obejmuje ok. 40% przedsiębiorstw notowanych na giełdzie i działających w sektorach, na które przypada niemal 80% bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych w Europie. Obejmuje on techniczne kryteria służące zdefiniowaniu, które rodzaje działalności w znaczącym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia dwóch celów środowiskowych określonych w rozporządzeniu w sprawie taksonomii tj. łagodzenia zmian klimatu oraz przystosowania się do zmian klimatu. Planowane jest formalne przyjęcie aktu delegowanego pod koniec maja br. 
  • Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Proponowane zmiany wzmocnią obowiązujące przepisy wprowadzone dyrektywą w sprawie informacji niefinansowych oraz usprawnią przepływ informacji dotyczących aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przyjęcie zmian w sprawie sprawozdawczości umożliwi przedsiębiorstwom branży finansowej, inwestorom, a także społeczeństwu korzystanie z porównywalnych i wiarygodnych informacji. Nowymi wymogami zostaną objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz wszystkie podmioty notowane na giełdzie. Proponowane jest również opracowanie standardów dla dużych przedsiębiorstw, jak również odrębnych i proporcjonalnych standardów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), z których na zasadzie dobrowolności mogą również korzystać MŚP nienotowane na giełdzie.
  • Sześć zmieniających aktów delegowanych dotyczących obowiązków powierniczych oraz doradztwa inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, których celem jest zapewnienie uwzględniania przez przedsiębiorstwa branży finansowej aspektów dotyczących zrównoważonego rozwoju w swoich procedurach i w ramach świadczonych klientom usług doradztwa inwestycyjnego. Zmiany powinny przyczynić się również do wzmocnienia walki z pseudoekologicznym marketingiem. 
Szczegółowe informacje w ww. zakresie można odnaleźć pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en