Zakres nadzoru nad emitentami - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

1. Nadzór KNF nad emitentami notowanymi na rynku regulowanym

KNF nadzoruje:

 • publikację informacji poufnych, bieżących i okresowych, a w szczególności sprawdza czy emitent opublikował w określonym terminie raporty oraz czy są one kompletne i zawierają wszystkie wymagane elementy
 • publikację przez spółki publiczne informacji o znaczących akcjonariuszach, o transakcjach na papierach wartościowych przeprowadzanych przez osoby pełniące funkcje zarządcze w tych spółkach oraz osoby blisko z nimi związane
 • obrót instrumentami finansowymi (akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi) w zakresie wykrywania przypadków manipulacji oraz bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej 
 • realizację obowiązków związanych z ofertami publicznymi papierów wartościowych oraz wpisem do systemu ewidencji akcji, które są przedmiotem ofert publicznych

2. Nadzór KNF nad emitentami notowanymi w ASO 

KNF nadzoruje: 

 • publikację przez spółki publiczne informacji o znaczących akcjonariuszach, o transakcjach na papierach wartościowych przeprowadzanych przez osoby pełniące funkcje zarządcze w tych spółkach oraz osoby blisko z nimi związane
 • obrót instrumentami finansowymi (np. akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi) w zakresie wykrywania przypadków manipulacji oraz bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej
 • realizację obowiązków związanych z ofertami publicznymi papierów wartościowych oraz wpisem do systemu ewidencji akcji, które są przedmiotem ofert publicznych

W przypadku ASO nadzór nad publikacją informacji poufnych, bieżących i okresowych sprawuje Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Zawiadamia ona KNF o ujawnionym istotnym przypadku naruszenia przez spółkę publiczną obowiązków związanych z publikacją informacji poufnych. W przypadku innych naruszeń obowiązków związanych z ujawnianiem informacji poufnych GPW może wydać w stosunku do takiej spółki zalecenia. 

3. Nadzór KNF nad emitentami dokonującymi oferty publicznej papierów wartościowych

KNF nadzoruje realizację przez tych emitentów obowiązków związanych z ofertami publicznymi papierów wartościowych.

KNF zatwierdza prospekt i weryfikuje czy:

 • zawiera on informacje wymagane przez przepisy
 • jest spójny wewnętrznie
 • jest zrozumiały dla inwestorów

KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza:

 • modelu biznesowego emitenta oraz związanego z nim ryzyka
 • metod prowadzenia przez emitenta działalności gospodarczej 
 • sposobu finansowania działalności gospodarczej przez emitenta

Co ważne, ocenie KNF nie podlega prawdziwość zawartych w prospekcie informacji. KNF nie ocenia poziomu ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem jego papierów wartościowych. 

W przypadku ofert publicznych, które nie wymagają opublikowania prospektu, KNF weryfikuje, czy emitent wywiązał się z obowiązków, np. czy opublikował lub udostępnił inny dokument informacyjny wymagany przepisami prawa oraz czy dokument ten zawiera niezbędne elementy.