Komunikat z 251. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2015 r.

data aktualizacji

1. W dwieście pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez:

• PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

     Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W skład pierwszego zarządu wchodzą: Pan Sławomir Łopalewski – Prezes Zarządu, Pani Danuta Gołaszewska – Członek Zarządu i Pan Robert Świderski – Członek Zarządu.

     W ramach strategii rozwoju wnioskodawca zobowiązał się m.in. do realizowania wytycznych i rekomendacji wydawanych przez KNF.

3. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o:

• zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia SA,
• złożeniu w dniu 9 marca 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
• blokadzie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych.

Komunikat KNF w sprawie podejrzenia manipulacji akcjami Alchemia SA.

4. Komisja jednogłośnie ustanowiła z dniem 11 marca 2015 r. kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Panu Włodzimierzowi Kicińskiemu.

5. KNF jednogłośnie przyjęła Rekomendację P dotyczącą zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków, która zastąpi „Rekomendację P dotyczącą systemu monitorowania płynności finansowej banków” z 2002 r.

     Postanowienia Rekomendacji P uwzględniają aktualne doświadczenia międzynarodowe dotyczące zarządzania ryzykiem płynności przez banki, w szczególności wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz europejskich instytucji nadzorczych – Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS, obecnie: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego –EBA) oraz Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Projekt rekomendacji był konsultowany m.in. z bankami, Narodowym Bankiem Polskim, firmami konsultingowymi i organizacjami branżowymi.

     KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez banki do dnia 31 grudnia 2015 r.

     Tekst Rekomendacji P

6. Komisja przyjęła założenia Rekomendacji Z dotyczącej zasad zarządzania wewnętrznego w bankach.

     Rekomendacja Z będzie stanowić zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania wewnętrznego (ang. internal governance). W szczególności dokument będzie się odnosił do takich kwestii, jak: struktura organizacyjna, zadania, obowiązki, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej, zarządu i kadry zarządzającej wyższego szczebla, zasady zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, systemy informacyjne i komunikacja, ciągłość działania oraz przejrzystość systemu zarządzania w banku.

     Postanowienia Rekomendacji Z będą opracowane przede wszystkim z uwzględnieniem wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA):

• z 27 września 2011 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego,
• z 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego o osób pełniących najważniejsze funkcje.

W Rekomendacji Z będą również uwzględnione wybrane zalecenia zawarte w:

• projekcie nowelizacji wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Principles of Corporate Governance. Draft for public comment” (listopad 2014 r.),
• projekcie nowelizacji wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego „Corporate governance principles for banks. Consultative document” (października 2014 r.) ,
• wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego „The internal audit function in banks” (czerwiec 2012 r.). 

     Rekomendacja Z będzie również uwzględniać wnioski UKNF wynikające z doświadczeń nadzorczych, w tym w szczególności z ustaleń inspekcji przeprowadzonych w bankach, oceny rozwiązań statutowych banków oraz nadzorczych działań analitycznych. Celem planowanej Rekomendacji Z będzie korekta stosowanych w działalności banków praktyk, zidentyfikowanych jako przyczyny nieprawidłowości lub podwyższonego ryzyka działalności.

     Rekomendacja Z będzie przewidywała podejście oparte na zasadzie proporcjonalności. Oznacza to, że jej postanowienia będą stosowane przez banki z uwzględnieniem skali i złożoności prowadzonej przez nie działalności. W szczególności zasady określone w Rekomendacji Z będzie się stosować odpowiednio do banków spółdzielczych, jak również banków funkcjonujących w grupie kapitałowej.

     Projekt Rekomendacji Z zostanie przekazany do publicznych konsultacji w drugiej połowie 2015 r.

7. KNF jednogłośnie zatwierdziła:

• Panią Małgorzatę Ryń na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Świdnik”.

8. Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pana Marka Patalasa na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Nike”

     ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

     Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

9. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego.

10. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 r.

11. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• ofert publicznych papierów wartościowych innych niż certyfikaty inwestycyjne przeprowadzonych w 2014 r.,
• działalności Sądu Polubownego przy KNF w 2014 r.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 24 marca 2015 r.
• 9 kwietnia 2015 r.
• 28 kwietnia 2015 r.
• 12 maja 2015 r.
• 26 maja 2015 r.
• 9 czerwca 2015 r.
• 23 czerwca 2015 r.
• 7 lipca 2015 r.

1 Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2,7,9,10,11 komunikatu.