Raportowanie dotyczące działalności sprzedażowej firm inwestycyjnych oraz banków prowadzących działalność inwestycyjną

data aktualizacji

Podmioty prowadzące działalność maklerską oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązane są do raportowania Komisji Kwartalnych sprawozdań z działalności sprzedażowej. 

Szczegółowy zakres przekazywanych informacji określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 531). Załącznik nr 10 do Rozporządzenia zawiera wzór sprawozdania. Link do rozporządzenia - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000531

Sprawozdanie sporządzane jest za każdy kwartał roku kalendarzowego, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem. 

W celu umożliwienia sprawnej i terminowej realizacji ww. obowiązku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje instrukcję w zakresie przekazywania Urzędowi Kwartalnych sprawozdań z działalności sprzedażowej, jak również odpowiedzi na pytania zgłaszane przez podmioty objęte obowiązkiem raportowania.

Q&A dla firm inwestycyjnych oraz banków dotyczący Raportu sprzedażowego