Projekt współpracy bliźniaczej pomiędzy UKNF a Komisją Papierów Wartościowych Azerbejdżanu (AZ11/ENP-PCA/FI/18), 2012 - 2014 - Komisja Nadzoru Finansowego

Projekty pomocowe UE

Projekt współpracy bliźniaczej pomiędzy UKNF a Komisją Papierów Wartościowych Azerbejdżanu (AZ11/ENP-PCA/FI/18), 2012 - 2014

Data aktualizacji:

W okresie od września 2012 do lipca 2014 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wykonał projekt współpracy bliźniaczej (twinning) na rzecz nadzoru kapitałowego Azerbejdżanu (nr AZ11/ENP-PCA/FI/18, numer umowy współpracy bliźniaczej ENPI/2012/299-086) Dostosowanie struktur prawnych i nadzorczych w obszarze rynku papierów wartościowych Azerbejdżanu zgodnie z legislacją UE oraz budowanie zdolności instytucjonalnych Komisji Papierów Wartościowych (SCS).

Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).

Urząd KNF wybrany, zgodnie z Decyzją Delegatury UE dla Azerbejdżanu, na wykonawcę przedmiotowego projektu, w świetle regulacji unijnych odpowiadał w całości za realizację założeń projektu oraz za budżet (ok. 1 mln euro).

Projekt zakładał wzmocnienie ram prawnych, jak również podniesienie zdolności nadzorczych i instytucjonalnych Komisji Papierów Wartościowych Republiki Azerbejdżanu (State Committee for Securities - SCS) – beneficjenta projektu, poprzez przeprowadzenie kompleksowego cyklu działań doradczych i szkoleniowych w Baku oraz wizyt studyjnych i staży w organach nadzoru UE.

Odbiorcą działań projektowych byli zarówno pracownicy nadzoru kapitałowego Azerbejdżanu, jak również innych instytucji rynku kapitałowego, w tym giełdy w Baku (Baku Stock Exchange) oraz Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (Central Securities Depository).

Cel ogólny Projektu został w pełni osiągnięty dzięki efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami polskiego i azerskiego organu nadzoru. W celu efektywnego i kompleksowego realizowania założeń Projektu przeprowadzono 50 różnych działań projektowych w formie krótkoterminowych misji eksperckich, w tym siedem komitetów sterujących, dwa staże oraz dwie wizyty studyjne przedstawicieli Beneficjenta w Polsce i Niemczech.

W Azerbejdżanie odbyło się łącznie 39 misji eksperckich, w których wzięło udział ponad 50 krótkoterminowych ekspertów, głównie z UKNF. W niektórych misjach polscy eksperci byli wspierani przez krótkoterminowych ekspertów ad hoc z polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i niemieckiego nadzoru tj. BaFinu.

Wszyscy eksperci (zarówno kluczowi jak i wspierający) dedykowani do przeprowadzenia poszczególnych działań projektowych posiadali tak teoretyczne jak i praktyczne doświadczenie oraz profesjonalną wiedzę związaną z tematem każdego z działań.

Projekt składał się z trzech komponentów:

Komponent 1: Wsparcie i doradztwo w zakresie dostosowania struktur prawnych.

Komponent 2: Podniesienie kompetencji  regulacyjnych i nadzorczych.

Komponent 3: Wzmocnienie świadomości wśród uczestników rynku kapitałowego w Azerbejdżanie.

Wszystkie działania zawarte w wymienionych komponentach, w tym jedna uzupełniająca misja ekspercka, zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem określonym w Umowie Twinningowej. Działania opierały się na szkoleniach, warsztatach, konsultacjach oraz analizie luk prawnych i skupiały się na przekazaniu wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk opartych na przepisach prawa wspólnotowego oraz polskiego, dotyczących rynku kapitałowego.

Dzięki ścisłej współpracy UKNF oraz Komisji Papierów Wartościowych Republiki Azerbejdżanu, pod koniec realizacji Projektu w ramach działań UKNF osiągnięto następujące rezultaty:

  1. Podstawy regulacji ostrożnościowych w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym – zbliżone do przepisów zawartych w odpowiednich dyrektywach unijnych, aktach prawnych i zbiorach najlepszych praktyk – zostały w sposób efektywny wprowadzone do uregulowań obowiązujących w Republice Azerbejdżanu.

  2. Wzmocniono działanie Komisji Papierów Wartościowych Republiki Azerbejdżanu w zakresie regulowania, kontrolowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Azerbejdżanie, w zgodzie ze standardami unijnymi oraz najlepszymi praktykami.

  3. Uczestnicy rynku kapitałowego są świadomi nowych zasad prawnych regulujących rynek, które zostały zbliżone do przepisów zawartych w odpowiednich dyrektywach unijnych.

Wkład pracy wniesiony przez ekspertów umożliwił zbliżenie uregulowań prawnych obowiązujących w Azerbejdżanie do prawodawstwa unijnego w zakresie rynku kapitałowego (np. Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych /MiFID/, Dyrektywa Transparency, Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynkach finansowych /MAD/, Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego, CRD). Dlatego też, działanie Komisji Papierów Wartościowych Republiki Azerbejdżanu zostało wzmocnione w zakresie wprowadzonych uregulowań rynku kapitałowego jak również jej funkcji nadzorczych sprawowanych wobec rynku.

Zarówno przeprowadzone analizy, konsultacje i szkolenia jak i opracowane przez ekspertów UKNF materiały szkoleniowe oraz podręczniki, opracowania robocze i rekomendacje dla nadzoru sektora kapitałowego Azerbejdżanu zostały wysoko ocenione przez stronę azerską tj. beneficjentów projektu i zaakceptowane, jako rezultaty projektu, przez Delegaturę Unii Europejskiej w Baku.

Przy wparciu eksperckim Urzędu KNF zakładane cele i rezultaty projektu zostały pomyślnie osiągnięte.

Projekt był realizowany w okresie od września 2012 do lipca 2014. Raport końcowy został zatwierdzony przez Delegaturę UE dla Azerbejdżanu w dn. 1 sierpnia 2014.Kontakt:
Joanna Lipowczan
Z-ca Kierownika Projektu
Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej
Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
tel. (+48) 022 262 51 50
e-mail: joanna.lipowczan@knf.gov.pl