Projekty pomocowe UE

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego angażuje się w realizację projektów pomocowych, w szczególności finansowanych ze środków UE, zarówno w roli dawcy jak i biorcy pomocy.

1. Uczestnictwo UKNF w projektach pomocowych UE w charakterze dawcy pomocy unijnej.

Eksperci UKNF zaangażowani w projekty pomocowe w szczególności UE wspierają przemiany demokratyczne, dostosowujące kraje kandydujące do członkostwa w UE, bądź kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa, do struktur europejskich.

Zgodnie z główną ideą projektów pomocowych podstawowym ich celem jest pomoc w rozwijaniu, umacnianiu i harmonizacji prawa, struktur oraz procedur kontrolnych koniecznych dla zapewnienia zgodności administracji publicznej z międzynarodowymi standardami w krajach kandydujących bądź potencjalnie kandydujących do członkostwa w UE. Projekty mają charakter wieloletni wymagający stałej współpracy między organami administracji publicznej, a co za tym idzie w znacznym stopniu angażują zasoby ludzkie instytucji występującej w charakterze dawcy pomocy unijnej.

Projekty z udziałem UKNF w roli dawcy pomocy unijnej:

2. Uczestnictwo UKNF w projektach pomocowych UE w charakterze biorcy pomocy unijnej.

UKNF realizuje również projekty pomocowe w charakterze biorcy pomocy unijnej. Projekty mają na celu wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie obowiązującego dorobku prawnego UE w obszarze rynku finansowego. Ponadto, realizacja projektów przyczynia się do wsparcia i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym. Działania edukacyjne w ramach projektów również przyczyniają się do podwyższenia świadomości społeczeństwa z zakresu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa Polski w strukturach unijnych. Realizowane projekty zacieśniają współpracę międzynarodową z bliźniaczymi organami nadzoru oraz organami administracji publicznej w kraju, np. z organami ścigania, celem podwyższania bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom na rynku finansowym.

Projekty z udziałem UKNF w roli biorcy pomocy unijnej: