Komunikat UKNF w sprawie podmiotów oferujących usługę zarządzania majątkiem

data aktualizacji 08 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) obserwuje wzrost liczby podmiotów z siedzibą w Polsce, które oferują na rynku usługi zarządzania majątkiem (tzw. wealth management) w tym reklamujących swoją działalność jako tzw. family office. Oferta tych podmiotów jest przy tym skierowana zwykle do grupy zamożnych inwestorów.

W ramach usługi zarządzania majątkiem podmioty te oferują swoim klientom kompleksowe rozwiązania mające na celu optymalizację wartość posiadanych aktywów, w tym planowanie podatkowe czy usługi prawne. Niejednokrotnie również sugerują dokonywanie – przy wykorzystaniu różnorodnych mechanizmów – inwestycji nie tylko w nieruchomości czy dobra luksusowe, ale również alokację kapitału na rynku kapitałowym.

UKNF zwraca uwagę, że istnieje ryzyko, iż podmioty świadczące tego rodzaju usługi  wykonują czynności zastrzeżone do sfery działalności maklerskiej - aktywności reglamentowanej, której wykonywanie jest możliwe dopiero po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego1

Dotyczy to w szczególności usług, które mogą polegać na:

  • doradztwie inwestycyjnym (art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi2);
  • zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy obrocie). 

Podmioty te mogą również pośredniczyć w nabywaniu przez osoby korzystające z ich usług: akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy też innych instrumentów finansowych. Nie jest wykluczone, że taka działalność może nosić znamiona:

  • przyjmowania lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie);  
  • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie);
  • oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 6 Ustawy o obrocie).

Jak zaznaczono powyżej, wykonywanie działalności w tym zakresie wymaga uzyskania posiadania uprawnień przyznanych przez organ nadzoru.

Należy podkreślić, że polskie prawo oraz regulacje Unii Europejskiej nakładają na  nadzorowane podmioty świadczące usługi maklerskie określone obowiązki prawne, takie jak chociażby w zakresie: 

  • dopasowania proponowanych rozwiązań inwestycyjnych do wiedzy, doświadczenia i sytuacji finansowej inwestora; 
  • formy i zakresu informacji dotyczących danej usługi/inwestycji przekazywanej inwestorom;
  • zarządzania konfliktami interesów;  
  • posiadania oraz utrzymywania wiedzy, kompetencji i doświadczenia osób zaangażowanych w świadczenie usług na rzecz inwestora;
  • uczestnictwa w systemie rekompensat dla inwestorów. 

Wymogi prawa oraz nadzór KNF nad podmiotami prowadzącymi działalność maklerską służą zabezpieczeniu interesów inwestorów i ograniczeniu ryzyka ponoszenia przez nich strat. Prowadzenie zaś działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez posiadania odpowiednich uprawnień zagrożone jest – zgodnie z art. 178 Ustawy o obrocie - karą grzywny do 5 000 000 zł.  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaleca inwestorom, do których podmioty świadczące usługi zarządzania majątkiem (w tym oznaczających się jako tzw. family offices) kierują swoją ofertę produktowo - usługową, o zwrócenie szczególnej uwagi na zakres i charakter proponowanych usług oraz status prawny takich podmiotów.

Weryfikacja zaś, czy podmiot, który kieruje swoją ofertę jest uprawniony do świadczenia usług maklerskich w Polsce może nastąpić z wykorzystaniem specjalnej wyszukiwarki UKNF, dostępnej pod adresem: https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow.

______________________
1W przypadku podmiotów z siedzibą w innym Państwie Członkowskim wymagane jest zezwolenie macierzystego organu nadzoru oraz przejście odpowiedniej procedury notyfikacyjnej w KNF w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium RP.

2Dz.U. 2018 poz. 2286, dalej: Ustawa o obrocie.