Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat z 403. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2018 r.

Data aktualizacji:

W czterysta trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1.

1.    Komunikat dotyczący decyzji administracyjnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych na Raiffeisen Bank Polska SA.

2.    Na posiedzeniu w dniu 14 września 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozpatrzyła:

 • zawiadomienie BNP Paribas SA o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji Raiffeisen Bank Polska SA uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących ponad 1/3 kapitału zakładowego Raiffeisen Bank Polska SA;
 • wniosek Raiffeisen Bank Polska SA i Banku BGŻ BNP Paribas SA o wydanie  zezwolenia na podział RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL do BGŻ w zamian za akcje BGŻ emitowane akcjonariuszom RBPL, zgodnie z Planem Podziału z dnia 28 kwietnia 2018 r.;
 • zawiadomienie o zamiarze podjęcia przez instytucję kredytową Raiffeisen Bank International AG działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, w trybie określonym w art. 35 Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (CRD IV);
 • wniosek Raiffeisen Bank Polska SA i Raiffeisen Bank International AG o wydanie zezwolenia na ich połączenie transgraniczne, na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, które zostanie przeprowadzone na podstawie art. 516 do art. 516 KSH.

W wyniku rozpatrzenia ww. wniosków Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednogłośne decyzje administracyjne w sprawie:

 • stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Raiffeisen Bank Polska SA uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów na WZ Raiffeisen Bank Polska SA i stanowiących ponad 1/3 kapitału zakładowego Raiffeisen Bank Polska SA oraz ustalenia dnia 31 marca 2019 r. jako terminu, do którego powinno nastąpić nabycie akcji, o którym mowa powyżej;
 • zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska SA przez wydzielenie części majątku Raiffeisen Bank Polska SA do Banku BGŻ BNP Paribas SA w zamian za akcje Banku BGŻ BNP Paribas SA emitowane akcjonariuszom Raiffeisen Bank Polska SA zgodnie z Planem Podziału z dnia 28 kwietnia 2018 r.;
 • wskazania warunków, które w interesie dobra ogólnego oddział Raiffeisen Bank International AG musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zezwolenia na połączenie Raiffeisen Bank Polska SA i Raiffeisen Bank International AG poprzez przeniesienie całego majątku Raiffeisen Bank Polska SA na Raiffeisen Bank International AG.

Wydanie ww. decyzji stanowiło warunek zawieszający realizację pakietu transakcji, w wyniku których podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska SA ma zostać przeniesiona w drodze podziału do Banku BGŻ BNP Paribas SA, a następnie pozostała po podziale część Raiffeisen Bank Polska SA, obejmująca w szczególności portfel kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej oraz stosunki prawne związane z pełnieniem przez Raiffeisen Bank Polska SA funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy FinCrea, zostanie połączona transgranicznie z Raiffeisen Bank International AG, na skutek czego aktywa i zobowiązania Raiffeisen Bank Polska SA przeniesione zostaną na oddział Raiffeisen, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów RBPL.

Przedmiotowy pakiet transakcji stanowi wynik działań podjętych przez Raiffeisen Bank International AG w związku z wcześniejszym niewywiązaniem się ze zobowiązania złożonego przez Raiffeisen Bank International AG wobec Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska SA, na co Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę m.in. w komunikacie z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Podejmując decyzje w przedmiotowej sprawie Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniła w szczególności należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA, w tym również klientów funduszy inwestycyjnych, wobec których Raiffeisen Bank Polska SA pełnił funkcję depozytariusza lub likwidatora. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają warunki nałożone w interesie dobra ogólnego na oddział Raiffeisen Bank International, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA - Komisja Nadzoru Finansowego wskazała następujące warunki prowadzenia przez Raiffeisen Bank International AG działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział:

1)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział zapewni utrzymanie i obsługę przeniesionego do oddziału portfela kredytów mieszkaniowych do czasu spłaty lub wygaśnięcia tych wierzytelności, z wyłączeniem standardowych, rutynowych działań w zakresie restrukturyzacji portfela kredytów z utratą wartości, podejmowanych w odniesieniu do indywidualnych umów. 

2)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział uwzględni specyficzną sytuację klientów i zapewni, że postanowienia umowne, warunki dla klientów czy stosowane obecnie przez Raiffeisen Bank Polska SA rozwiązania (w tym. m.in.: uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR; istotne zmniejszenie tzw. spreadu walutowego; wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, tak aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu; rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu; umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnego przewalutowania po średnim kursie NBP; uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości) nie ulegną pogorszeniu po wydzieleniu portfela kredytowego do oddziału Raiffeisen Bank International AG i będą zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez inne banki w Polsce, obowiązującymi przepisami i decyzjami władz regulacyjnych w Polsce (m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego). 

3)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział zapewni, że oddział będzie pełnił funkcję depozytariusza w stosunku do funduszy inwestycyjnych w likwidacji przejętych od Raiffeisen Bank Polska SA (w związku z połączeniem transgranicznym Raiffeisen Bank Polska SA i Raiffeisen Bank International AG) do momentu wykreślenia ww. funduszy z rejestru funduszy inwestycyjnych.

4)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział zapewni oddzielenie funkcji likwidatora funduszy inwestycyjnych w likwidacji oraz funkcji depozytariusza wykonywanej dla tych funduszy, w szczególności oddział zapewni wdrożenie stosownych rozwiązań, które wyeliminują występowanie ewentualnych konfliktów interesów w tym zakresie.

5)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Raiffeisen Bank International AG  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, dostosuje prowadzenie działalności do zgodności z obowiązującymi przepisami poprzez zrealizowanie skierowanych do Raiffeisen Bank Polska SA zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 maja 2018 r. (znak: DFF-WK.4511.1.2018). Po tym terminie Raiffeisen Bank International AG niezwłocznie poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o sposobie i czynnościach podjętych w związku z wyżej wymienionym dostosowaniem oraz przekaże dokumentację potwierdzającą przekazywane informacje w tym zakresie. 

6)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, obowiązany jest realizować czynności likwidacyjne dla poszczególnych funduszy inwestycyjnych w likwidacji przejętych od Raiffeisen Bank Polska SA według harmonogramu likwidacji tych funduszy, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Raiffeisen Bank Polska SA do Komisji Nadzoru Finansowego. 

7)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, obowiązany jest przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Raiffeisen Bank International AG  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział szczegółowe zestawienia w zakresie planów Raiffeisen Bank International AG w kontekście dalszych czynności likwidacyjnych i innych działań w odniesieniu do poszczególnych funduszy inwestycyjnych w likwidacji przejętych od Raiffeisen Bank Polska SA, w tym w stosunku do poszczególnych składników aktywów tych funduszy wraz z określeniem terminów (w szczególności na przekazanie sprawozdań finansowych: półrocznych, rocznych i na otwarcie likwidacji) i działań alternatywnych w relacji do początkowo zakładanych.

8)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe.

9)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, zobowiązany jest stosować się do wskazań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

10)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, zobowiązany jest powstrzymywać się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych.

11)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział zapewni, że systemy i mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy, przestrzegania przepisów w zakresie sankcji finansowych, przeciwdziałania łapownictwu, korupcji i nadużyciom finansowym oraz zgodności z zasadami sprawozdawczości podatkowej (np. FATCA) zostaną właściwie wdrożone i będą stosowane w praktyce przez oddział.

12)    Współpraca oddziału Raiffeisen Bank International AG z usługodawcami będzie podlegać stałemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: jakości i terminowości świadczonych usług oraz zobowiązań umownych, standardów ochrony danych, wystąpienia zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa lub zdarzeń z zakresu ryzyka operacyjnego, adekwatności i poprawności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłową realizację usług outsourcingowych, pozycji rynkowej i sytuacji finansowej usługodawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – czy to poprzez bieżący monitoring, czy też okresowe analizy – wyznaczone osoby w strukturze organizacyjnej oddziału podejmą niezbędne działania zmierzające do ich wyeliminowania lub rozważą alternatywne źródło pozyskania usług outsourcingowych. 

13)    Raiffeisen Bank International AG przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział opracuje i wdroży wewnętrzne procedury określające sposób i zakres przekazywania informacji każdemu z klientów ubiegających się o zmianę warunków umowy kredytu hipotecznego (jasne, jednoznaczne i czytelne informacje), zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy zmieniającej dotychczasową umowę kredytową. Informacje te będą obejmować zarówno kwestie dotyczące kosztów kredytu (w tym odsetki i prowizje), jak również  ryzyka kredytowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego oraz symulację testów warunków skrajnych (zmiany raty i kapitału kredytu w wyniku zmian kursów walut lub stóp procentowych). Oddział weźmie przy tym pod uwagę poziom wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie bankowości i finansów.

14)    Bez uszczerbku dla obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 48o ustawy Prawo bankowe, Raiffeisen Bank International AG w związku ze świadczeniem usług bankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, jest obowiązany w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, poinformować klienta o:

a.    fakcie, iż Raiffeisen Bank International AG jest instytucją utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych państwa pochodzenia i mającą swoją siedzibę w państwie członkowskim, prowadzącą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, nadzorowaną przez właściwe władze nadzorcze państwa pochodzenia i nienadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,

b.    fakcie, że przedmiotem działalności oddziału Raiffeisen Bank International AG w Polsce będzie obsługa działalności hipotecznej przejętej z Raiffeisen Bank Polska SA do terminu zapadalności portfela kredytów hipotecznych (tj. do 2053 roku) wraz ze spłatami kredytów – tj. wyłącznie obsługa istniejącego portfela, w tym restrukturyzacja kredytów jak również, że oddział nie będzie podejmował czynności związanych z obsługą gotówki (poza wykonywaniem zadań depozytariusza w stosunku do funduszów w likwidacji), rozpoczynaniem nowej działalności bankowej oraz przyjmowaniem depozytów,

c.    danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem Raiffeisen Bank International AG w Polsce,

d.    miejscu przechowywania i przetwarzania przez Raiffeisen Bank International AG informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe oraz odpowiednich regulacjach prawa austriackiego dotyczących ochrony i zasad udostępniania tych informacji,

e.    treści niniejszej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego,

f.    możliwości wnioskowania o inne informacje, o których mowa w warunku nr 15.

15)    Niezależnie od informacji, o których mowa w pkt. 14, Raiffeisen Bank International AG w związku ze świadczeniem usług bankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, na wniosek klienta jest obowiązany poinformować klienta o:

a.    regulacjach prawnych dotyczących działalności Raiffeisen Bank International AG oraz jego oddziału w Polsce, jak również sposobie, w jaki można uzyskać dostęp do tych regulacji,

b.    kodeksach dobrych praktyk, którym podlega Raiffeisen Bank International AG, wraz ze wskazaniem miejsca ich publikacji.

16)    Informacje, o których mowa w pkt. 14 i 15, Raiffeisen Bank International AG jest obowiązany udostępnić w sposób zapewniający zapoznanie się przez klienta z tymi informacjami, w szczególności:

a.    w miejscu, w którym świadczona jest usługa,

b.    na swojej głównej stronie internetowej,

c.    w dokumentach informacyjnych dostarczonych klientowi.

17)    W celu wykonania warunku nr 16 Raiffeisen Bank International AG zapewni w szczególności, aby informacje te były przedstawione za pomocą liter i znaków nie mniejszych i nie mniej czytelnych niż standardowe litery i znaki używane przez Raiffeisen Bank International AG w umowach i dokumentach informacyjnych przekazywanych klientom oraz na jego stronie internetowej.

18)    Raiffeisen Bank International AG udostępni do publicznej wiadomości w języku polskim treść sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacje o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu.

Obsługa klientów w ramach portfela kredytów hipotecznych Banku odbywać się będzie na bazie posiadanych kanałów obsługi zdalnej: telefoniczne centrum obsługi, korespondencja elektroniczna (adres mailowy), poczta tradycyjna, aplikacja mobilna, obsługa kurierska, nietransakcyjny system bankowości elektronicznej oraz na zasadach outsourcingu do BGŻ BNP Paribas SA, w którym to przypadku obsługa klientów będzie odbywać się w wybranych oddziałach bankowych BGŻ BNP Paribas SA. W okresie obowiązywania umowy outsourcingowej, do dyspozycji klientów Banku będzie w pierwszym okresie
(tj. przez 6 miesięcy po Podziale) 170 placówek.

W ramach prowadzonego postępowania, w związku z przejęciem przez BGŻ BNPP podstawowej działalności RBPL Komisja odebrała od BNPP zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania BGZ BNPP, które odnoszą się także do przejmowanej działalności RBPL. W ramach złożonych zobowiązań BNPP zobowiązał się do zwiększenia płynności akcji BGŻ BNPP na GPW do co najmniej 25% plus 1 akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 r.

3.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA akcji Raiffeisen TFI SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Raiffeisen TFI SA oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Raiffeisen TFI SA.

Jednocześnie komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA udziałów Raiffeisen Solutions uprawniających do wykonania ponad 50% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Raiffeisen Solutions.

Powyższe transakcje związane są z transakcją podziału RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL i przeniesienie go do BGŻ BNPP.

4.    Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację o stwierdzonych naruszeniach przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie w związku z działalnością Eques Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Gdańsku.
Komunikat

5.    Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z publikacją dnia 5 września 2018 r. na stronie internetowej Business Insider Polska artykułu „Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję”.
Komunikat

6.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu „Business Angel Seedfund” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru zarządzających ASI.

W następstwie oceny ustalonego stanu faktycznego Komisja uznała, że w ramach wniosku Spółki o wpis do rejestru zarządzających ASI jako ASI, którą Wnioskodawca zamierza zarządzać, wskazana została spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc znajdująca się na innym nie przewidziany w Ustawie etapie tworzenia.

7.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu Visvitalis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna do rejestru zarządzających ASI.

W następstwie oceny ustalonego stanu faktycznego Komisja uznała, że Wniosek Spółki o wpis do rejestru zarządzających ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI został złożony przez spółkę komandytowo-akcyjną, która jest spółką osobową w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zatem Wniosek nie został złożony przez spółkę kapitałową.

8.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu Movens Ventures 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru zarządzających ASI.

W następstwie oceny ustalonego stanu faktycznego Komisja uznała, że Wniosek Spółki o wpis do rejestru zarządzających ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI został złożony przez spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, zamiast spółkę kapitałową w organizacji, a więc znajdująca się na innym nie przewidziany w Ustawie etapie tworzenia.

9.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom:

 • Colian Holding SA, z dniem 28 września 2018 r.,
 • Grupa Exorigo – Upos SA, z dniem 28 września 2018 r.

10.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PGE Dom Maklerski SA, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia PGE Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w części obejmującej zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

11.    Komisja zapoznała się z informacją o kierunkach podziału zysku krajowych banków komercyjnych za 2017 r.

Zysk banków komercyjnych za 2017 r. wyniósł 12,8 mld zł. Pięć banków komercyjnych odnotowało łączną stratę w wysokości 0,6 mld zł.

Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy, pozostawiły 54,7% zysku, tj. 7,3 mld zł, w formie dywidendy wypłaciły 33,7% zysku, tj. 4,5 mld zł, a 11,6% (1,6 mld zł) pozostało nierozdysponowane.

Syntetyczna informacja o kierunkach podziału zysku krajowych banków komercyjnych za 2017 r.

12.    Komisja zapoznała się z:

 • informacją o sytuacji banków w I kwartale 2018 r.,

13.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 18 września 2018 r.,
 • 2 października 2018 r.,
 • 16 października 2018 r.,
 • 30 października 2018 r.,
 • 6 listopada 2018 r.,
 • 20 listopada 2018 r.,
 • 4 grudnia 2018 r.,
 • 18 grudnia 2018 r.

______________________
1Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1.4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 403. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2018 r.

plik .pdf, 584,4kB
Pobierz