Odmowa na zaproponowanie przez Unidevelopment SA ceny niespełniającej kryteriów w wezwaniu

data aktualizacji 07 października 2016


    Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego odmawia się Unidevelopment SA z siedzibą w Warszawie udzielenia zgody na zaproponowanie ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. ceny 0,14 zł za jedną akcję Monday Development SA z siedzibą w Poznaniu, w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Monday Development SA, które Unidevelopment SA zamierza ogłosić na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy.