Komunikat z 319. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 sierpnia 2016 r.

data aktualizacji 30 sierpnia 2016

1. W trzysta dziewiętnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
• Pan Radosław Domagalski-Łabędzki – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

2. KNF przyjęła skierowaną do spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK):

• Rekomendację D-SKOK dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

W ocenie KNF rekomendacja przyczyni się do podniesienia jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT w spółdzielczych kasach. Potrzeba wydania rekomendacji wynika z postępu technologii IT oraz ciągłego wzrostu zależności instytucji finansowych od rozwiązań teleinformatycznych, przy jednoczesnym wzroście skali i stopnia zaawansowania obserwowanego ryzyka.

Rekomendacje i wytyczne w obszarze IT zostały już przez KNF wydane dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego i firm inwestycyjnych. Objęcie adekwatnymi uregulowaniami spółdzielczych kas pozwoli utrzymać spójność wymagań nadzorczych ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności. Mniejsze kasy, rozumiane analogicznie jak w poprzednich rekomendacjach KNF, tj. spełniające jednocześnie dwa kryteria – suma bilansowa poniżej 50 milionów złotych oraz liczba członków poniżej 10 tysięcy – zostały wyłączone ze stosowania niektórych postanowień rekomendacji.
 
Projekt rekomendacji był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU).

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 31 grudnia 2018 r., tj. po ponad dwóch latach od jej wydania, analogicznie jak w przypadku Rekomendacji D dla banków oraz wytycznych dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego i kapitałowego.

Wyniki głosowania KNF: 6 głosów za przyjęciem rekomendacji (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, P.Nowak, A.Kaźmierczak, Z.Sokal), 2 głosy wstrzymujące się (A.Artwich, R.Domagalski-Łabędzki).

Tekst Rekomendacji D-SKOK.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego SGB–Banku SA w postaci Oddziału SGB–Banku SA w Lesznowoli.

4. KNF rozszerzyła zakres zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

• Igoria Trade SA

poprzez dodanie do zakresu świadczonych usług płatniczych:

• wydawania instrumentów płatniczych,
• umożliwiania wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegającego na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring).

Wyniki głosowania KNF: 7 głosów za rozszerzeniem zezwolenia (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, P.Nowak, A.Artwich, R.Domagalski-Łabędzki, Z.Sokal), 1 głos przeciw (A.Kaźmierczak).

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Marka Czerskiego na Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA,
• Pana Piotra Dzikiewicza na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Cuprum”,
• Pana Konrada Kozika na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
• Pana Piotra Stolarczyka na Członka Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
• Pana Arkadiusza Wiśniewskiego na Członka Zarządu Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

6. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Société Beaujon z Francji akcji AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Pana Marka Jurasia akcji Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

8. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Pana Pawła Burzyńskiego akcji Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

9. Komisja jednogłośnie cofnęła z urzędu zezwolenie na utworzenie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA w związku z podjęciem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie otwarcia likwidacji spółki.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na 10 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 3000 złotych na 1 biuro (wyższa kara jest związana z tym, że biuro było już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenie), 900 złotych na 8 biur i 500 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

11. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 13 września 2016 r.
• 27 września 2016 r.
• 11 października 2016 r.

_________________
1 Pan P.Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5a, 5d i 8 komunikatu.
2 Pan R.Domagalski-Łabędzki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5a i 5d  komunikatu.
3 Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 5d komunikatu.