Komunikat z 297. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2016 r.

data aktualizacji 15 marca 2016

1.    W dwieście dziewięćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2.    Komisja zapoznała się z oszacowaniem skutków finansowych projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki.

Informacja o skutkach finansowych projektu ustawy zostanie dziś przekazana do wnioskodawcy, tj. do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie upubliczniona na www.knf.gov.pl.  

3.    KNF podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Jowisz na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Jowisz przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jowisz, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jowisz. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 29 marca 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Jowisz, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

4.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    22 marca 2016 r.
•    5 kwietnia 2016 r.