Q&A dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, dotyczący kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej - Komisja Nadzoru Finansowego

Sprawozdawczość dotycząca działalności sprzedażowej firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie

Q&A dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, dotyczący kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 1: Jak raportować zlecenia konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych? Czy wskazujemy to podwójnie, tak jakby nastąpiło zlecenie odkupienia funduszu X i nabycie funduszu Y?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 2: Czy bank spółdzielczy, który zakupił obligacje od BGK (utrzymane do terminu zapadalności) zobowiązany jest do sporządzana kwartalnych sprawozdań z działalności sprzedażowej?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 3: Jeżeli klient w trakcie kwartału został sklasyfikowany jako profesjonalny, zawarł transakcje, a później wrócił do statusu detalicznego, to na koniec kwartału raportujemy go jako profesjonalnego i detalicznego, jako że zawierał transakcje w obu przypadkach?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 4: Jak należy rozumieć rozróżnienie na instrumenty dopuszczone do obrotu i niedopuszczone do obrotu? Jak należy zaraportować np. transakcję pomiędzy Kowalskim a Malinowskim, który kupuje akcje spółki ABC znajdującej się poza obrotem giełdowym/systemowym?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 5: Czy instrument finansowy który znajduje się w systemie obrotu na terytorium RP zostaje ostatecznie zaklasyfikowany jako krajowy, nawet jeżeli transakcja została wykonania poza systemem obrotu na terytorium RP

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 6: Czy nabycie np. akcji w ramach spadków lub darowizn należy traktować jako zakup?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 7: Jak ujmować takie transakcje, jeśli obie strony mają rachunek w jednym domu maklerskim, a jak w przypadku, gdy rachunki są w dwóch różnych domach maklerskich. Obowiązuje identyczne podejście jak w poprzedniej wersji raportu sprzedażowego, czy nastąpiła zmiana?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 8: Jeżeli klient zawiera transakcję na rynku zagranicznym, gdy w Polsce mamy święto, to jaki kurs wymiany walut przyjmujemy?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 9: Czy banki powiernicze powinny wypełniać tabele 1a, 1b i 1c? (część instrumentów przechowywanych na rachunkach wynika z transakcji zawieranych w banku na podstawie działalności z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie)

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 10: Jeżeli bank zajmuje się wyłącznie przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, to jakie informacje jest zobowiązany wypełnić?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 11: Czy obrót "w systemie obrotu na terytorium RP" ma być rozumiany jako obrót na rynku zorganizowanym w rozumieniu ustawy o obrocie?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 12: Identyfikujemy ogromny problem w przypadku rozróżnienia niektórych instrumentów na krajowe i zagraniczne. W przypadku transakcji zawieranych poza systemem obrotu nasze systemy informatyczne nie zawierają informacji o tym, gdzie ewentualnie taki instrument jest notowany. Czy na potrzeby sprawozdania sprzedażowego jest możliwość jakiegoś innego założenia do identyfikacji instrumentu zagranicznego, niż sam system obrotu w jakim ten instrument się znajduje?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 13: W jakim przypadku instrumenty pochodne, których obrót dokonywany jest na zagranicznym MTF (z siedzibą poza terytorium RP) mogą zostać uznane za instrumenty krajowe?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 14: Kiedy transakcja zawarta jest wyłącznie na rachunek własny podmiotu sprawozdającego, co skutkuje tym, że transakcji takich nie należy wykazywać w sprawozdaniu sprzedażowym?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 15: Czy nabywane przez banki w ramach przetargów obligacje emitowane przez BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz obligacje przeznaczone na sfinansowanie programu Tarczy Finansowej PFR, oferującej wsparcie przedsiębiorstwom dotkniętym pandemią COVID-19 emitowanych przez PFR (objętych gwarancją Skarbu Państwa), podlegają pod sprawozdanie sprzedażowe? Jeśli tak to w jakiej pozycji powinny być raportowane?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 16: Zgodnie z instrukcją nie należy raportować transakcji na rachunek własny z wyjątkiem transakcji z art. 73 ust. 2 ustawy o obrocie. Jakie mogą być przykłady takich transakcji z powyższego artykułu?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 17: Instrukcja wskazuje, że "instrumenty finansowe, na które dokonuje się zapisów na ich objęcie w ramach usługi oferowania instrumentów finansowych, należy wykazywać jako instrumenty znajdujące się w obrocie, o ile oferta jest związana z ich dopuszczeniem do obrotu w systemie obrotu”. Jak należy rozumieć pojęcie "związane z ich dopuszczeniem do obrotu"? Przykładowo, czy jeżeli emitent zamierza wprowadzić akcje do obrotu w ASO w perspektywie ok. 1 roku od zakończenia emisji akcji, to takie akcje należy wykazać jako znajdujące się w obrocie?

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytanie 18: Podmiot sprawozdający prowadzi działalność w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, które dotyczą funduszy inwestycyjnych otwartych. Przyjmuje on zlecenia klientów w systemie informatycznym Agentów Transferowych i jest uzależniony od dostarczanych przez nich możliwości systemowych. Podmiot sprawozdający otrzymuje od Agentów Transferowych raporty tylko w zakresie zrealizowanych zleceń. Ze względu na fakt, że podmiot sprawozdający nie dysponuje własnym systemem informatycznym do obsługi i przechowywania danych o przyjętych zleceniach klientów w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych – to nie ma dostępu do danych z dnia złożenia zlecenia. Czy dopuszczalne jest wykazywanie danych na potrzeby sprawozdania sprzedażowego przez podmiot sprawozdający w zakresie faktycznie zrealizowanych zleceń, a nie jak wskazano na szkoleniu CEDUR, w zakresie zleceń przyjętych z przeliczeniem wartości transakcji na dzień przyjęcia zlecenia?

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 1: Transakcje realizowane w ramach usługi PPZ w związku z tytułami uczestnictwa powinny być wykazywane w tabeli 1a czy 1c? Czy ta kategoria obejmuje zlecenia przyjęte i przekazane, niezależnie od tego czy firma ma wiedzę o ich finalnym wykonaniu?

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 2: Czy w pozycji „Łączna wartość instrumentów finansowych należących do klientów przechowywanych/rejestrowanych przez podmiot sprawozdający na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego” poza instrumentami finansowymi przechowywanymi na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla klientów na podstawie zawartych umów o świadczenie usługi prowadzenia rachunku powinny być również uwzględniane:
a) instrumenty rejestrowane w ramach ewidencji obligacji prowadzonej przez dom maklerski na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie przepisów przewidujących obowiązkową dematerializację obligacji,
b) instrumenty rejestrowane w ramach świadczonej na rzecz spółek usługi sponsora emisji, polegającej na rejestrowaniu instrumentów należących do osób, które w ofercie pierwotnej nie wskazały rachunku instrumentu finansowego prowadzonego przez uprawniony podmiot?
W żadnej z ww. pozycji dom maklerski nie posiada zawartej umowy z inwestorem, a usługa świadczona jest dla emitenta, będącego klientem domu maklerskiego. W konsekwencji dla tych relacji inwestor nie jest uznawany za klienta w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. nie jest podmiotem, na którego rzecz jest świadczona usługa maklerska. Dla posiadaczy powyższych instrumentów nie jest zatem prowadzona klasyfikacja klientów z podziałem na profesjonalnych, detalicznych i uprawnionych kontrahentów. W kontekście danych sprzedażowych należy również wskazać, że w odniesieniu do instrumentów wskazanych częściowo w lit. a powyżej, Dom Maklerski nie posiada możliwości ustalenia wartości rynkowej rejestrowanych instrumentów.

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 3: W przypadku papierów dłużnych sprzedawanych za pośrednictwem GPW nie jest znana druga strona transakcji. Jak w takim przypadku należy raportować nabycie papierów dłużnych przez klientów w podziale klient detaliczny, profesjonalny, uprawniony kontrahent?

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 4: Jak należy wykazać wykonanie zlecenia w sposób o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy o obrocie?

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 5: Czy w kolumnach 15-17 w tabeli 1a odnoszących się do „innych zdarzeń skutkujących realizacją lub ustaniem praw z instrumentu finansowego” w przypadku papierów dłużnych należy wykazać:
• nabycie papierów dłużnych przez emitenta w celu umorzenia; • realizację opcji call i put wbudowanych w taki instrument; • wypłatę kuponu?

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 6: W przypadku opcji barierowych, czy aktywacja bariery wygaszającej instrument jest „innym zdarzeniem skutkującym ustaniem praw z instrumentu finansowego”?

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 7: Czy przeksięgowanie aktywów pomiędzy rachunkami różnych klientów (transfer wewnętrzny lub zewnętrzny) realizowane w oparciu o podstawę prawną jaką jest okazana pracownikowi podmiotu sprawozdającego umowa cywilnoprawna należy uwzględnić w raporcie jako nabycie lub zbycie instrumentu finansowego?

TABELE 1A, 1B, 1C
Pytanie 8: Czy liczba klientów aktywnych powinna obejmować emitentów wykazanych w tabeli 3a? Czy w takim wypadku liczba klientów aktywnych będzie oznaczała liczbę podmiotów, które objęły instrumenty finansowe oraz liczbę emitentów, których instrumenty finansowe zostały objęte?

TABELE 2A, 2B, 2C
Pytanie 1: Jak należy rozumieć pojęcie wartości otwartych i zamkniętych pozycji? Czy chodzi o ich skumulowanie czy „znettowanie”?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 1: Czy objęcie instrumentów finansowych w wyniku zapisów złożonych w ramach oferowania należy wykazać jedynie w tabeli 3a, czy również w tabeli 1a?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 2: Czy w związku z pełnioną funkcją agenta emisji przez podmiot sprawozdający należy wskazać wynagrodzenie, jakie uzyskał ten podmiot od emitenta za pełnioną funkcję, czy wskazanie wynagrodzenia dotyczy wyłącznie podmiotu świadczącego usługę oferowania?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 3: Czy tabela 3a dotyczy oferowania nabycia funduszy inwestycyjnych? Czy to spełnia definicję oferowania czy jednak chodzi o IPO/SPO itd.?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 4: Za jaki okres należy zaraportować transakcję klienta, który złożył zapis w jednym kwartale, ale przydział takiego instrumentu finansowego nastąpił w kolejnym?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 6: Podmiot sprawozdający współuczestniczy w przygotowaniu dokumentów informacyjnych swoich klientów. Jednakże, udział podmiotu sprawozdającego w pracach nad powstaniem tych dokumentów jest marginalny, większa część dokumentów opracowywania jest przez emitentów (np. informacje o działalności emitenta i ryzykach dotyczących emitenta) oraz najczęściej kancelarie prawne, które biorą na siebie ciężar przygotowania ww. dokumentów. Czy należy w takim przypadku wykazywać rolę podmiotu sprawozdającego?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 7: W kolumnie nr 30 tabeli nr 3a należy raportować łączne wynagrodzenie otrzymane przez podmiot sprawozdający. W przypadku programu emisji obligacji kilku serii, część wynagrodzenia z tytułu przygotowania procesu oferowania całego programu (bez podziału na serie) może zostać pobrane przez podmiot sprawozdający przy emisji pierwszej serii. Czy w takiej sytuacji należy zaraportować to wynagrodzenie przy pierwszej emisji?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 8: W przypadku emisji na przełomie kwartałów, część wynagrodzenia może być pobrana w innym okresie raportowania niż przeprowadzenie emisji. Czy w tej sytuacji raportujemy wynagrodzenie do emisji czy w danym okresie sprawozdawczym?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 9: Czy w ramach tabeli 3a należy uwzględnić zapisy na emitowane przez podmiot raportujący instrumenty finansowe?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 10: Jak należy rozumieć rolę przy sporządzaniu prospektów/dokumentów informacyjnych wskazaną w tabeli 3a? Czy dotyczy to jedynie członków konsorcjum podpisujących prospekt (składających oświadczenie prospektowe)?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 11: Organizator jest to tytuł który otrzymuje organizator programu emisji (umowa ramowa na podstawie której emitent może przeprowadzać emisje obligacji w ramach programu). Jeśli chodzi o emisje, to każdy z dealerów przyjmuje zlecenia od swoich klientów i pełni funkcję uczestnika konsorcjum na równych prawach. Dla konkretnej emisji raczej nie występuje funkcja organizatora. W powyższej sytuacji, co należy zatem wpisać w pole „organizator konsorcjum”?

TABELA 3A, 3B
Pytanie 12: Jakie pozycje powinny być ujęte w kolumnie dot. wynagrodzenia podmiotu sprawozdającego? Czy oprócz prowizji przygotowawczej i prowizji dealerskiej powinno być ujęte wynagrodzenie agenta emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta technicznego, wynagrodzenie za pełnienie funkcji gwaranta emisji, agenta zabezpieczeń, czy prowizja od sukcesu uplasowania emisji?

TABELA 4
Pytanie 1: Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich funduszy, które są w ofercie domu maklerskiego, czy tylko tych na których były dokonywane transakcje w okresie raportowania?

TABELA 4
Pytanie 2: Profil ryzyka (SRRI) może się zmieniać dla danego funduszu. Jak postąpić w sytuacji, jeżeli SRRI funduszu uległo zmianie w trakcie okresu sprawozdawczego?

TABELA 4
Pytanie 3: W przypadku, gdy w trakcie kwartału nastąpiło połączenie funduszy inwestycyjnych i identyfikator funduszu, którego dotyczą raportowane zdarzenia, zmienił się, który identyfikator należy wskazać wykazując dane za ten kwartał?

TABELA 4
Pytanie 4: Jak liczyć klientów, jeżeli mamy do czynienia z rejestrem wspólnym, a tylko jeden ze współwłaścicieli nabył/zbył fundusze inwestycyjne?

TABELA 4
Pytanie 5: Czy nabycia tytułów uczestnictwa w ramach wpłaty bezpośredniej, bez składania zlecenia przez klienta, powinny być raportowane?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 1: Czy zawarcie umowy ramowej, na podstawie której klient może korzystać z kilku usług maklerskich stanowi aktywację usługi? Czy jeśli klient zawiera taką umowę, ale skorzysta z jednej usługi tylko raz, to co należy wykazać w kolejnych kwartałach, jeżeli klient z niczego nie korzystał?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 2: W przypadku oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej, która nie zawiera umów z klientami, ponieważ umowy są zawierane ze spółką-matką, czy takie umowy mają być raportowane w tabeli 5a?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 3: Czy należy raportować zawarte umowy, które nie dotyczą świadczenia usług maklerskich?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 5: Czym różnią się dane w tabeli 5b, które powinny zostać zawarte w kolumnach 1-3 oraz 11-13?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 6: Czy zgodnie z instrukcją do tabeli 5b liczba klientów aktywnych nie będzie obejmować klientów, dla których podmiot świadczył usługi w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią lub doradztwa i innych usług (…), o ile w wyniku świadczenia usługi nie doszło do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 7: Czy wykazując liczbę rachunków na koniec danego kwartału należy dodać do stanu na koniec poprzedniego kwartału nowo otwarte rachunki, tak że stan na koniec raportowanego kwartału powinien być sumą stanu rachunków na koniec poprzedniego kwartału i nowych rachunków otwartych w raportowanym kwartale?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 8: Rachunek wspólny raportowany jest jako jeden klient czy dwóch klientów?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 9: Czy w przypadku aktualizacji umowy na przyjmowanie i przekazywanie zleceń (aktualizacja o dodatkowy subfundusz) należy to wykazać w sprawozdaniu?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 10: Umowę dotyczącą jednej usługi maklerskiej zawartej z dwoma klientami należy wykazać w tabeli 5a jako jedną umowę? Jak powinna być wykazana umowa w sytuacji, gdy jeden klient jest klientem profesjonalnym a drugi klientem detalicznym?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 11: W tabeli 5a w kolumnie 1 brakuje usług oferowania i gwarantowania emisji. Czy można przyjąć analogicznie, że informacje w tabeli 5b w kolumnach 1-3 („Liczba klientów, którzy posiadali zawarte umowy, o których mowa w art. 69 ustawy, na koniec okresu sprawozdawczego”) również nie dotyczą usług oferowania i gwarantowania?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 12: Jeśli emitent, dla którego podmiot sprawozdający pełni funkcję sponsora emisji, ma status klienta profesjonalnego, to czy należy taki status przypisać wszystkim rachunkom otwartym dla jego akcjonariuszy? Akcjonariusze nie są klientami podmiotu sprawozdającego.

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 13: W przypadku pełnienia przez podmiot sprawozdający funkcji sponsora emisji jeden akcjonariusz może mieć w bazie sponsora emisji kilka świadectw depozytowych oraz tyle rachunków ile tych świadectw. Czy w sprawozdaniu sprzedażowym należy podać liczbę rachunków w odniesieniu do liczby akcjonariuszy czy do liczby aktywnych rachunków (posiadanych świadectw depozytowych)?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 14: W przypadku, gdy emitent posiada kilka kodów ISIN – prowadzone są rejestry sponsora emisji dla kilku instrumentów tego emitenta, należy podać dla każdego emitenta, że posiada jeden rachunek w podmiocie sprawozdającym, czy też tyle rachunków ile kodów ISIN?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 15: W przypadku umów z klientami będącymi funduszami inwestycyjnymi umowa jest zawierana z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, które działa w imieniu funduszy oraz wydzielonych subfunduszy. Jak należy zaraportować umowę z TFI obejmującą 3 fundusze (np. FIO, SFIO, FIZ)?

TABELE 5A, 5B, 5C
Pytanie 16: W tabeli 5a znajdują się kolumny z prośbą o podanie liczby nowych umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 69 ustawy, zawartych w okresie sprawozdawczym, w których wzięto pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju lub ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. W jakim przypadku należy podać informacje w tych kolumnach? Czy chodzi tu o sytuację gdy klient przy okazji zawierania umowy w ankiecie określił się co do swoich preferencji odnośnie czynników zrównoważonego rozwoju lub ryzyka dla zrównoważonego rozwoju? Czy może chodzi o to, że wskazał te czynniki jako istotne?

TABELA 7
Pytanie 1: Jak należy wpisać wynagrodzenie należne w tabeli 7 w przypadku gdy umowa jest na rok, a działania prowadzone są raz na kwartał? Kwotę należy podzielić na 4 kwartały?

TABELA 9
Pytanie 1: Czy w odniesieniu do produktów energetycznych, każdy kontrakt na energię elektryczną zawarty na OTF ma być raportowany oddzielnie? Czy też wszystkie kontrakty na energię elektryczną mają być podane zbiorczo?