Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nowelizacja Rekomendacji S

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego 19 czerwca 2023 r. jednogłośnie przyjęła nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Przyjęcie nowelizacji podyktowane jest koniecznością dostosowania Rekomendacji S do zmieniających się przepisów prawa oraz realizacją polityki regulacyjno-nadzorczej Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany wprowadzane w Rekomendacji S dotyczą:

a) uwzględnienia w Rekomendacji S gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, objętego programem rządowym;
b) uwzględnienia w Rekomendacji S kredytu mieszkaniowego objętego rządowym programem dopłat do oprocentowania;
c) bufora na wzrost stóp procentowych, uwzględnianego w procesie wyznaczania zdolności kredytowej klienta;
d) wprowadzenia nowych oczekiwań co do uwzględniania modeli szacujących ryzyko przedterminowych spłat kredytów (prepayment models);

e) wprowadzenia nowych oczekiwań względem informacji o ryzykach związanych z kredytem hipotecznym, które powinny być przekazywane klientom.

Zmiany dokonane niniejszą nowelizacją Rekomendacji S uwzględniają opinię Komitetu Stabilności Finansowej. 

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że banki i oddziały instytucji kredytowych dostosują swoją działalność do zmian Rekomendacji S w terminie do 1 lipca 2024 r.

Tekst uchwały nowelizującej Rekomendację S został ogłoszony w Dz. Urz. KNF pod poz. 14.

Do pobrania

Nowelizacja Rekomendacji S

plik .pdf, 338,7kB
Pobierz