Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kar pieniężnych na Drewex SA oraz wykluczenie akcji z obrotu

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 14 lipca 2022 r. decyzję ws. Drewex SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Drewex”): 

I.    nakładającą na Drewex karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2016;

II.    nakładającą na Drewex karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem:

a)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016,
b)    raportu rocznego za rok obrotowy 2016;

III.    wykluczającą akcje Drewex z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem: 

a)    raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017, 
b)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017,
c)    raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017,
d)    raportu rocznego za rok obrotowy 2017,
e)    raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018,
f)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018,
g)    raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018,
h)    raportu rocznego za rok obrotowy 2018,
i)    raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2019,

oraz za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z:

j)    nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017,
k)    nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018,
l)    nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2019,
m)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2019,
n)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2019,
o)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2019,
p)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2020,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka opublikowała RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO 2016, w którym:

1)    nie zamieściła w informacji dodatkowej informacji o zasadach przyjętych przy sporządzeniu tego raportu w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r.,
2)    nie zamieściła w informacji dodatkowej  informacji o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r.,
3)    nie zamieściła w informacji dodatkowej innych informacji, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r.,
4)    nie zamieściła w informacji dodatkowej  informacji o zwiększeniu rezerw w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r.

Spółka opublikowała RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016, w którym:

1)    nie wskazała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2016 r. informacji, że istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
2)    nie zamieściła w dodatkowych notach objaśniających w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. opisu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności oraz stwierdzenia, że taka niepewność występuje,
3)    nie ujawniła innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.,
4)    nie zamieściła stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej, odnoszącego się do stanowiska biegłego rewidenta w sprawie odmowy wyrażenia opinii o badanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r., zawierającego wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności oraz przedstawienie podjętych lub planowanych przez Spółkę działań w związku z zaistniałą sytuacją.

Spółka opublikowała RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO 2017, w którym:

1)    nie zamieściła w informacji dodatkowej informacji o zasadach przyjętych przy sporządzeniu tego raportu w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r.,
2)    nie zamieściła w informacji dodatkowej informacji o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r.,
3)    nie zamieściła w informacji dodatkowej innych informacji, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r.,
4)    nie zamieściła stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszących się do stanowiska biegłego rewidenta w sprawie odmowy wydania raportu z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku, zawierającego wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym odmowy wydania raportu z przeglądu na półroczne sprawozdanie finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności oraz przedstawienie podjętych lub planowanych przez Spółkę działań w związku z zaistniałą sytuacją.

Konsekwencją publikacji RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2016 oraz RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU był stan, w którym podejmowanie przez inwestorów i akcjonariuszy Spółki decyzji inwestycyjnych następowało w oderwaniu od wiedzy o faktycznej sytuacji finansowej Spółki, co w oczywisty sposób godziło w interes uczestników obrotu.

Spółka opublikowała RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2017, w którym:

1)    nie zamieściła oświadczenia zarządu ze wskazaniem nazwisk jego członków i ich stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk,
2)    nie zamieściła stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszącego się do stanowiska biegłego rewidenta w sprawie odmowy wyrażenia opinii o badanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., zawierającego wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdanie finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności oraz przedstawienie podjętych lub planowanych przez Spółkę działań w związku z zaistniałą sytuacją.

Niezamieszczenie wskazanych informacji w RAPORCIE ROCZNYM ZA ROK OBROTOWY 2017 prowadziło do stanu dezinformacji, w którym inwestorzy oraz akcjonariusze Spółki nie posiadali niezbędnej wiedzy w zakresie stanowisk organów korporacyjnych Spółki, odnośnie do prawidłowości sporządzenia tego raportu.

Taki sam skutek miało niezamieszczenie stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszących się do stanowiska biegłego rewidenta w sprawie odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2018 roku, zawierającego wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym odmowy wyrażenia wniosku w raporcie z przeglądu na półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności oraz przedstawienie w każdym przypadku podjętych lub planowanych przez Spółkę działań w związku z zaistniałą sytuacją w RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO 2018.

Spółka opublikowała RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2018, w którym:

1)    nie zamieściła stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszącego się do stanowiska biegłego rewidenta w sprawie odmowy wyrażenia opinii o badanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r., zawierającego wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności oraz przedstawienie podjętych lub planowanych przez Spółkę działań w związku z zaistniałą sytuacją,
2)    nie zamieściła oceny dokonanej przez radę nadzorczą wraz z uzasadnieniem, dotyczącej sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Braki w RAPORCIE ROCZNYM ZA ROK OBROTOWY 2018 prowadziły do stanu dezinformacji, w którym uczestnicy rynku zostali pozbawieni niezbędnych stanowisk organów Spółki, co uniemożliwiało prawidłową ocenę sytuacji w jakiej znajdowała się Spółka w okresie publikowania raportu za rok obrotowy 2018.

Spółka opublikowała nieterminowo:

1)    raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016,
2)    raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2017,
3)    raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2018,
4)    raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019.

Nieterminowe opublikowanie RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016, RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO 2017, RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018, RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2019, prowadziło do pozbawienia inwestorów jednego z podstawowych źródeł wiedzy na temat sytuacji Spółki, w okresie pomiędzy upływem terminu publikacji danego raportu okresowego określonego przez przepisy prawa, a datą podania przez Spółkę raportu okresowego do publicznej wiadomości.

Spółka nie opublikowała:

1)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2019,
2)    raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2019,
3)    raportu rocznego za rok obrotowy 2019,
4)    raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2020.

W przypadku RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO 2019, RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2019, RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2019 oraz RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2020, które w ogóle nie zostały opublikowane przez Spółkę, skutki naruszeń są najdalej idące, ponieważ inwestorzy i akcjonariusze nadal nie otrzymali od Spółki podstawowych informacji na temat jej sytuacji i kondycji finansowej w danym okresie sprawozdawczym.

Spółka nie zamieściła informacji wskazanych w§ 66 ust. 8 pkt 2 - 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie 2018”), w :

1)    raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2018,
2)    raporcie kwartalnym za III kwartał roku obrotowego 2018,
3)    raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2019.

Spółka nie zamieściła informacji wskazanych w § 87 ust. 7 pkt 1a - 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), w: 

1)    raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2017,
2)    raporcie kwartalnym za III kwartał roku obrotowego 2017.

Skutkiem niezamieszczenia w RAPORCIE KWARTALNYM ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2017 oraz w RAPORCIE KWARTALNYM ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2017 informacji wskazanych w § 87 ust. 7 pkt 1a - 11 Rozporządzenia, było pozbawienie uczestników rynku finansowego informacji, których bezwzględny obowiązek publikacji wynikał z przepisów prawa. Ten sam skutek miało niezamieszczenie w RAPORCIE KWARTALNYM ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018, w RAPORCIE KWARTALNYM ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2018 oraz w RAPORCIE KWARTALNYM ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2019 informacji wskazanych w§ 66 ust. 8 pkt 2 -12 Rozporządzenia 2018.

Informacje opublikowane przez Drewex w raportach nie umożliwiały odbiorcom sprawozdania finansowego prawidłowej oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki. Inwestorzy nie mogli zatem podejmować racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Rezultatem opisanych naruszeń jest stan dezinformacji na rynku, który trwa od dnia publikacji raportów do chwili obecnej. Spółka naruszyła obowiązki informacyjne, które są podstawowym środkiem zapewniającym transparentność rynku kapitałowego. W konsekwencji inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji dotyczących kondycji finansowej Spółki, co oznacza, że mogli podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o niepełny, a tym samym nieprawdziwy obraz Spółki. 

Mając na uwadze liczne przypadki naruszenia przez Drewex obowiązków informacyjnych, z których wiele miało charakter rażący, na Spółkę oprócz kar pieniężnych  została nałożona kara wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Komisja jest przekonana, że wykluczenie akcji Spółki z obrotu uchroni uczestników rynku przed dalszym inwestowaniem w papiery wartościowe podmiotu, który ignorując wypełnianie obowiązków informacyjnych, rażąco naruszył obowiązujące przepisy. Termin wykluczenia akcji Drewex Komisja określiła na 30 dni od dnia, w którym decyzja o wykluczeniu stanie się ostateczna.

Nienależyte wykonywanie przez spółki obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz jego bezpieczeństwo i przejrzystość. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia wynosi: 

I.    1 000 000 zł, w przypadku raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2016,

II.    5 000 000 zł, w przypadku:

a)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016,
b)    raportu rocznego za rok obrotowy 2016.  

Do pobrania

Nałożenie kar pieniężnych na Drewex SA oraz wykluczenie akcji z obrotu

plik .pdf, 448,9kB
Pobierz