Komunikat dla polskich klientów Gefion Insurance A/S

data aktualizacji 25 czerwca 2020

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi problemów w dochodzeniu swoich praw od Gefion Insurance A/S (dalej: Gefion), nawiązując do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z dnia 27 marca 2020 r. o wydaniu w dniu 24 marca 2020 r. przez duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) zakazu zawierania nowych umów ubezpieczenia przez Gefion, oraz cofnięciu notyfikacji do wykonywania przez Gefion działalności ubezpieczeniowej w Polsce, UKNF przekazuje poniższe informacje.

1.    Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprawuje nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, wykonującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w ramach swobody świadczenia usług. W stosunku do takich zakładów ubezpieczeń, KNF może podejmować jedynie określone i ograniczone działania nadzorcze. 

Nadzór nad działalnością prowadzoną przez Gefion sprawuje duński organ nadzoru finansowego Finanstilsynet. Z tego powodu wszelkie zgłoszenia dotyczące działalności Gefion w Polsce kierowane do KNF będą przekazywane do Finanstilsynet. 

2.    Kompetencje Rzecznika Finansowego

Gefion w dalszym ciągu pozostaje podmiotem polskiego rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: ustawa o Rzeczniku), dlatego Gefion jest zobowiązany do m.in.:

 • udzielania odpowiedzi na interwencje Rzecznika Finansowego oraz
 • uczestniczenia w pozasądowym rozwiązywaniu sporów w ramach postępowania oferowanego przez Rzecznika Finansowego.

3.    Rozpatrywanie reklamacji składanych przez klientów

Gefion ma obowiązek rozpatrywania reklamacji osób fizycznych w terminie i w sposób określony w ustawie o Rzeczniku. Reklamacje można złożyć w jednej z poniższych form:
 • pisemnej na adres podany w treści dokumentów przekazanych przy zawarciu umowy ubezpieczenia,

 • w przypadku reklamacji niezwiązanych z likwidacją szkód do:

  Polins Sp. z o.o.
  ul. Gabriela Narutowicza 18
  99-320 Żychlin
  skargi@polins.pl
 • pisemnie lub elektronicznie na adres Gefion w Danii podany na jego stronie internetowej:
  Gefion Insurance A/S
  Østergade 10, DK-1100 Copenhagen K
  Danmark
  complaints@gefioninsurance.com

4.    Dochodzenie praw w ramach umów OC ppm

Gefion jest zobowiązany obsługiwać roszczenia z tytułu umów nadal obowiązujących. Roszczenia należy składać na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub na polisie OC ppm.
Informacje dotyczące sposobu zgłaszania szkód znajdują się również na stronie internetowej Gefion (https://www.gefioninsurance.com/#1517754608451-b5831e75-e5b4), gdzie wskazane są dwa podmioty do kontaktu:

 • Crawford Polska Sp.z.o.o.
  Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
  szkody.gefion@crawco.pl
  tel.: +48 22 390 88 40
 • Polins Sp. z. o. o.,
  ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin, Polska
  tel.: +48 22 292 24 48
  www.polins.pl

5.    Dochodzenie praw w ramach innych umów ubezpieczenia

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez KNF, oprócz ubezpieczeń OC ppm, Gefion oferował w Polsce również inne ubezpieczenia z Działu II, w tym ubezpieczenia assistance. Roszczenia należy składać na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub na polisie.

Po pomoc assistance należy się zgłaszać do:
 • WTW Services Sp. z o.o.
  ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, Polska
  +48 22 458 56 26
Informacje dotyczące sposobu zgłaszania szkód znajdują się również na stronie internetowej Gefion (https://www.gefioninsurance.com/#1517754608451-b5831e75-e5b4), gdzie wskazane są dwa podmioty do kontaktu:
 • Crawford Polska Sp.z.o.o.
  Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
  szkody.gefion@crawco.pl
  tel.: +48 22 390 88 40
 • Polins Sp. z. o. o.,
  ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin, Polska
  tel.: +48 22 292 24 48
  www.polins.pl

6.    Dochodzenie praw w ramach pozasądowych metod rozwiązywania sporów

Gefion jest zobowiązany, na mocy ustawy o Rzeczniku, uczestniczyć w pozasądowym rozwiązywaniu sporów organizowanym przez Rzecznika Finansowego (https://polubowne.rf.gov.pl/).
Za zgodą Gefion rozstrzygnięcie sporu może być dokonane w ramach procedur oferowanych przez inne sądy polubowne w Polsce, w tym Sąd Polubowny przy KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).

7.    Dochodzenie praw przed polskim sądem

Dla sporów z powództwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego z tytułu umowy ubezpieczenia, jak również dla poszkodowanego dochodzącego wypłaty świadczenia w ramach umowy OC ppm możliwe jest wytoczenie powództwa przed sąd w Polsce.
Następcy prawni poszkodowanych (np. warsztaty samochodowe czy tzw. „kancelarie odszkodowawcze”), jak wynika z informacji posiadanych przez UKNF, mogą spotkać się z odrzuceniem pozwu przez polski sąd z powodu nieposiadania przez nich bezpośrednio statusu poszkodowanego. Wówczas konieczne jest dochodzenie praw przed właściwym sądem duńskim.
Ustalenie właściwości sądu polskiego nie oznacza, iż zakład ubezpieczeń powinien posiadać adres do doręczeń w Polsce. W przypadku braku takiego adresu niezbędne będzie dokonywanie doręczeń na adres siedziby głównej Gefion w Danii (Østergade 10, DK-1100 Copenhagen K, https://www.gefioninsurance.com/), nawet jeżeli właściwym będzie sąd polski. Zakład ubezpieczeń jest uprawniony do odmowy przyjęcia pozwu, jeżeli dokument ten nie zostanie przedłożony w języku duńskim.

8.    Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC ppm

Wszystkie osoby posiadające ważne umowy ubezpieczenia OC ppm w Gefion, jeszcze przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z innym zakładem ubezpieczeń, gdyż umowa ubezpieczenia w Gefion nie odnowi się. 

9.    Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi dot. Gefion przygotowane na podstawie Questions and Answers – Gefion Insurance opublikowanego na stronie Finanstilsynet znajdują się na stronach internetowych KNF: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/QA_Gefion_69371.pdf

Aktualne informacje dotyczące Gefion dostępne są również w języku angielskim na jego stronie internetowej oraz stronie internetowej Finanstilsynet: