Aktualności SP przy KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Porozumienie pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad współpracy w zakresie rozwijania i upowszechniania polubownych metod rozwiązywania sporów

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego i Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej zawarły 20 kwietnia 2021 r. porozumienie w sprawie zasad współpracy w zakresie rozwijania i upowszechniania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zarówno przy Komisji Nadzoru Finansowego, jak i przy Prokuratorii Generalnej RP działają ustawowo powołane sądy polubowne. Mając to na względzie Komisja Nadzoru Finansowego i Prokuratoria Generalna RP uznały, że celowa i wspierająca ustawowe zadania obu stron będzie współpraca w tym zakresie. Zgodnie z nowo zawartym porozumieniem obejmować ma ona w szczególności:

  1. wzajemne konsultowanie lub wspólne opracowywanie projektów aktów normatywnych, a także inicjowanie zmian legislacyjnych mających na celu usprawnienie mediacji lub innych polubownych metod rozwiązywania sporów;
  2. podejmowanie wspólnych działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym wspólne opracowywanie publikacji, prowadzenie kampanii edukacyjnych, organizowanie wspólnych konferencji, spotkań oraz szkoleń, a także, w miarę aktualnych możliwości, udostępnianie baz szkoleniowych oraz specjalistycznych pomieszczeń dydaktycznych;
  3. wymianę doświadczeń związanych z obsługą sądów polubownych, w tym także w zakresie wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych i bazodanowych;
  4. udzielanie pomocy technicznej i analitycznej, w tym także polegającej na wzajemnym udostępnianiu narzędzi informatycznych i bazodanowych;
  5. uzgadnianie oraz podejmowanie przez Strony, w zakresie swojej właściwości, wspólnych działań dotyczących zdarzeń lub podmiotów pozostających w zakresie zainteresowania Stron.
Strony zadeklarowały także, że będą informować się wzajemnie o realizowanych bądź planowanych działaniach mieszczących się w zakresie porozumienia, a także o znanych im przesłankach do podjęcia takich działań, jeżeli działania takie mieszczą się także w zakresie zadań drugiej Strony.