Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

data aktualizacji 06 grudnia 2017

icon_doc_pdf_small  Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

icon_doc_pdf_small Recommendations regarding the process of determining and paying compensation for non-pecuniary damage from contracts of third-party insurance of vehicle owners 
Angielska wersja językowa dokumentu nie jest tłumaczeniem przysięgłym. W razie ewentualnych rozbieżności obowiązujący jest oryginalny dokument sporządzony w języku polskim.

icon_doc_pdf_small  Arkusz własnej oceny zgodności z Rekomendacjami KNF dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

icon_doc_pdf_small  Informacja o której mowa w art. 365 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

icon_doc_pdf_small  Pytania i odpowiedzi