Archiwum rekomendacji

data aktualizacji

icon_doc_pdf_small Rekomendacje dla banków dotyczące systemu monitorowania płynności finansowej  
(1996 r.) 

icon_doc_pdf_small Nadzorcze rekomendacje ostrożnościowe A,B,C 
(1997 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja A - dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych 
(2002 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja C - dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań
(2002 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki 
(1997 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki 
(2002 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja F - dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne
(2003 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja G - dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach 
(1999 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku 
(2002 r.)    

icon_doc_pdf_small Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku
(2011 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja I - dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym 
(1999 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja J - dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości
(2000 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji
(22-07-2014)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji
(2001 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja L - dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami
(2001 r.)

icon_doc_pdf_small  Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach
(2004 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja P - dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków
(2002 r.)  

icon_doc_pdf_small Rekomendacja R - dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe 
(2006 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
(2006 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja S (II) - dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
(2008 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie
(2011 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 
(2010 r.)

icon_doc_pdf_small Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych
(2013 r.)