Zezwolenie – zakończenie postępowania

data aktualizacji 20 czerwca 2017

Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na świadczenie tej działalności albo odmową udzielenia takiego zezwolenia.

Decyzja administracyjna jest doręczana stronie (w przypadku działania przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi).

 1. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia

  KNF odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie maklerskiej, stosownie do art. 85 ustawy o obrocie w przypadku, gdy:

  1. wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 82; 
  2. wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 
  3. wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w art. 95 lub art. 98 ustawy o obrocie
  4. charakter powiązań istniejących pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi wnioskodawca, uniemożliwia ustalenie rzeczywistej struktury tej grupy, rzeczywistych właścicieli lub sprawowanie efektywnego nadzoru nad działalnością wnioskodawcy; 
  5. osoby wymienione w art. 103 ustawy o obrocie nie spełniają warunków określonych w tym przepisie; 
  6. opinia, o której mowa w art. 96 ust. 1 lub 2 ustawy o obrocie jest negatywna; 
  7. z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy klientów; 
  8. wnioskodawca nie przedstawi, na żądanie Komisji, informacji, o których mowa w art. 82 ust. 4 i 5 ustawy o obrocie
  9. środki pieniężne przeznaczone na nabycie lub objęcie akcji albo udziałów wnioskodawcy albo środki pieniężne wniesione jako wkład do będącej wnioskodawcą spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej pochodzą z nieudokumentowanych źródeł, pożyczek, kredytów albo są w inny sposób obciążone, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w formie domu maklerskiego; 
  10. podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne akcje albo udziały wnioskodawcy reprezentujące łącznie co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub 10% kapitału zakładowego nie zapewniają właściwego prowadzenia przez wnioskodawcę działalności.
 2. Termin rozpoczęcia działalności - wygaśnięcie zezwolenia 

  W trakcie postępowania, a w zasadzie w końcowym jego etapie strona składa oświadczenie w jakim terminie gotowa jest rozpocząć działalność maklerską w przypadku udzielenia zezwolenia. Powyższy okres służy podjęciu czynności organizacyjnych mających na celu uruchomienie usługi tj. zatrudnienie odpowiednich pracowników, zakup wyposażenia i sprzętu, w tym sprzętu informatycznego. Decyzja administracyjna w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej określa ten termin, w którym dom maklerski zobowiązany jest rozpocząć działalność  (Komisja może wziąć pod uwagę oświadczenie wnioskodawcy w tym zakresie). Maksymalny termin wyznaczony przez Komisję  wynosi 12 miesięcy.  O rozpoczęciu działalności dom maklerski zobowiązany jest powiadomić Komisje Nadzoru Finansowego odpowiednim raportem ESPI

W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie wskazanym w decyzji zezwolenie wygasa.