Instytucje pożyczkowe

data aktualizacji 06 września 2019

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r., poz. 819), dalej: ustawa o kredycie hipotecznym, która nowelizuje ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) m.in. poprzez dodanie art. 59aa-59ag, które dotyczą uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru. W związku z pytaniami zainteresowanych przedsiębiorców o treść, którą powinien zawierać wniosek o rejestrację instytucji pożyczkowej, zamieszczamy wzór takiego wniosku.

icon_doc_pdf_small  Wzór wniosku o rejestrację instytucji pożyczkowej

Zachęcamy także do korzystania z ustawy o kredycie konsumenckim dostępnej pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1528/1

oraz nowelizującej ją ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami dostępnej pod adresem: 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/819/1

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na treść art. 82 pkt 20 oraz art. 89 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Opłatę od wniosku o wpis instytucji pożyczkowej do rejestru instytucji pożyczkowych oraz od wniosku o zmianę wpisu należy dokonać na rachunek Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 48 1010 0068 6800 0000 0000 0011
tytuł wpłaty - opłata od wniosku za wpis do rejestru instytucji pożyczkowych

Kwoty opłat określone są w art. 59ad ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim.

UKNF przypomina wnioskodawcom o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej rejestrze przedsiębiorców KRS odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność instytucji pożyczkowej.

Informacja telefoniczna:
Na pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji instytucji pożyczkowych informacja udzielana jest we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 15:30  pod nr telefonu: 22 262 49 78

Uprzejmie informujemy, że pracownicy UKNF udzielający informacji nie są uprawnieni do udzielania porad w zakresie poprawnego wypełniania formularzy rejestracyjnych ani też do rozstrzygania wątpliwości prawnych, w tym co do obowiązku rejestracji w rejestrze instytucji pożyczkowych.