Pakiet CRD IV/CRR

data aktualizacji 22 czerwca 2018

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany finalny tekst tzw. pakietu CRD IV / CRR w języku polskim, w skład którego wchodzi:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR) oraz

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).

W dniu 1 stycznia 2014 r. pakiet CRD IV / CRR w całości zastąpił dotychczas obowiązujące przepisy: dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz dyrektywę 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Rozporządzenie CRR jest prawnie wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 1 stycznia 2014 r. (z wyjątkiem określonych przepisów). Z kolei dyrektywa CRD IV wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego (dalsze informacje znajdują się w zakładce "Zmiany polskich regulacji").

Nowe regulacje mają na celu wzmocnienie regulacji sektora bankowego i firm inwestycyjnych i są kolejnym krokiem w kierunku stworzenia bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego systemu finansowego. Uwzględniono w nich propozycje Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, określane jako Bazylea III.

W dyrektywie CRD IV regulowane są kwestie związane m.in. z: tworzeniem banków, buforami kapitałowymi, nadzorem, zarządzaniem i ładem korporacyjnym banków oraz firm inwestycyjnych. W rozporządzeniu CRR znajdują się przepisy dotyczące m.in. funduszy własnych, wymogów kapitałowych, płynności i lewarowania.

W pakiecie CRD IV / CRR zawarto również liczne delegacje do wydania wiążących standardów technicznych (Binding Technical Standards, BTS), w tym regulacyjnych standardów technicznych (Regulatory Technical Standards, RTS), wykonawczych standardów technicznych (Implementing Technical Standards, ITS) oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA Guidelines) (dalsze informacje znajdują się w zakładce "Akty wykonawcze i wytyczne").Kontakt:
Zapytania dotyczące pakietu CRD IV / CRR crd4@knf.gov.pl