Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

shutterstock_628231355


Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) powstał z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju w odpowiedzi na dynamiczne zmiany technologiczne na rynku usług finansowych. Celem prac Zespołu jest identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań, które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery.

Rolę koordynatora prac Zespołu pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich, Rady Banków Depozytariuszy, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, Izby Domów Maklerskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

W dniu 17 listopada 2017 r. opublikowany został Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), który przedstawia zidentyfikowane przez Zespół bariery dla rozwoju sektora FinTech w Polsce, działania podjęte przez Zespół w celu ich usunięcia oraz propozycje rozwiązań i rekomendowanych dalszych działań po stronie właściwych organów i podmiotów, które przyczynią się do stworzenia w Polsce przyjaznego środowiska regulacyjno-nadzorczego dla rozwoju sektora innowacji finansowych. 

W dniu 1 marca 2018 r. opublikowano w odniesieniu do listy określonych barier statusy realizacji prac rekomendacji Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) zawartych w Raporcie końcowym. 

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie UKNF odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech. Spotkanie jest kontynuacją prac poświęconych eliminacji barier w rozwoju innowacji finansowych FinTech.