Webinarium CEDUR pt. „Sprawozdawczość finansowa emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF oraz ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”, 13 grudnia 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym niebędących funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Celem webinarium było omówienie zmian w wymaganiach w raportowaniu okresowym oraz zasad związanych z ESEF dotyczących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym niebędących funduszami inwestycyjnymi, w tym oczekiwań ESMA, a także omówienie problematycznych zagadnień związanych ze stosowaniem MSR/MSSF i ESEF zidentyfikowanych w trakcie analizy sprawozdań finansowych.

Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2022 roku (10:00-14:45). 

Udział w webinarium był bezpłatny.