Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - V edycja

data aktualizacji 18 czerwca 2017

W dniu 29 września 2016 r. podczas drugiego dnia V Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016, organizowanego w Warszawie przez Instytut Allerhanda, pod honorowym patronatem Komisji Nadzoru Finansowego  zostały ogłoszone wyniki V edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.
Nagrodę w konkursie w wysokości 15 tysięcy złotych Kapituła Konkursu pod kierownictwem Prof. Lesława Gajka - Zastępcy Przewodniczącego KNF przyznała dr. Damianowi Kaźmierczakowi za pracę pt. Determinanty emisji obligacji zamiennych z opcją przedterminowego wykupu długu, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Różańskiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Ponadto Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej za pracę pt. Wpływ instytucji prawa rynku kapitałowego na spółki Skarbu Państwa, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Romanowskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


 

Konkurs_2
Konkurs_3

Konkurs_1

 

Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w konkursie:
 - prof. dr hab. Lesław Gajek, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Kapituły;
 - dr hab. Marcin Olszak, Dyrektor Departamentu Prawnego UKNF, członek Kapituły;
 - dr hab. Michał Kruszka, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą UKNF, członek Kapituły;
 - dr Łukasz Kuciński, Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF, członek Kapituły;
 - dr Wojciech Wyszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych UKNF, członek Kapituły;
 - dr Marcin Mikołajczyk, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych UKNF, członek Kapituły;
 - dr Mariusz Poślad, Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej UKNF, członek Kapituły;
 - Paweł Sawicki, Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF, członek Kapituły;
 - dr Tomasz Tkaliński - starszy specjalista w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF (na podstawie § 6 Regulaminu pracy Kapituły konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

W V edycji konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2015 r.
V edycja konkursu realizowana była według następującego harmonogramu:
- ogłoszenie konkursu – 12 lutego 2016 r.,
- nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2016 r.,
- uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – 29 września 2016 r.