Punkt kontaktowy

data aktualizacji

Wniosek, w formie papierowej, o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach należy złożyć w Biurze Podawczym UKNF (czynne w godz. 8.15-16.00) lub przesłać na adres: 

Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu (DNO)
Piękna 20
skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa