Formularze

data aktualizacji

Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji powinien przekazać Komisji Nadzoru Finansowego wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 131b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wypełniając formularze wniosku określone w załącznikach do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/1110 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji i powiązanych powiadomień na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, str. 3-13).