Q&A dot. regulacji zmienionych w związku z przepisami o COVID-19 - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dot. regulacji zmienionych w związku z przepisami o COVID-19

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązków, o których mowa w Ustawie o COVID-19.

Używany w treści pytań i odpowiedzi skrót:

  • „UKNF” oznacza Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;

  • „Ustawa o COVID-19” oznacza ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
    COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);

  • „KSH” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r, poz. 505, z późn. zm.);

  • „Ustawa o ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.).

NIE. Przepis art. 31zb Ustawy o COVID-19 zwalnia emitentów czasowo, na okres wskazany w tym przepisie, jedynie z konieczności ubiegania się o zatwierdzenie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie. Przepis ten nie wprowadza zwolnienia z obowiązku sporządzenia i publikowania takiego memorandum, jak również złożenia go do UKNF po opublikowaniu.

Nie. W związku ze zmianami przepisów odnoszących się do organizacji walnych zgromadzeń w spółkach publicznych zmiany w art. 4065 §1 i §4 KSH, w ocenie UKNF obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym dotyczy jedynie tych spółek publicznych, które umożliwią udział w swoich walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole