Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Elektronic Format, ESEF)

data aktualizacji 02 października 2019

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Dyrektywa 2004/109/WE (Transparency) w art. 4 ust. 7 nałożyła na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) obowiązek opracowania projektu standardów regulacyjnych w celu określenia elektronicznego formatu sprawozdawczości. 18 grudnia 2017 ESMA opublikowała raport końcowy zawierający projekt regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących specyfikacji ESEF oraz przewodnik ESEF Reporting Manual, który ma ułatwić przygotowanie przez emitentów sprawozdań finansowych w ESEF. Zgodnie z projektem RTS:

  • wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL;
  • znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL;
  • taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;
  • począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe sprawozdania finansowe (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

ESMA opublikowała również informacje o przeprowadzonych testach, które polegały na przekształceniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych 25 emitentów biorących udział w testach na format Inline XBRL przy pomocy narzędzi udostępnionych na potrzeby testu przez dostawców oprogramowania. Ponadto ESMA opublikowała również skonsolidowane sprawozdania finansowe w formacie Inline XBRL będące wynikiem przeprowadzonego testu. Powyższe informacje dostępne są pod adresem: https://www.esma.europa.eu/field-test-esef

Na stronie ESMA pod poniższym linkiem można znaleźć dalsze informacje dotyczące ESEF: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format

Pliki do pobrania: