Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

data aktualizacji

W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615) (Ustawa Zmieniająca). Podstawowym celem Ustawy Zmieniającej jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1) (dyrektywa ZAFI), a tym samym realizacja w ramach prawa krajowego celów wyznaczonych przez prawodawcę unijnego.

Ustawa Zmieniająca dokonała istotnych zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”), w tym zwłaszcza wprowadziła do polskiego prawa instytucję alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), przez którą zgodnie z art. 2 pkt 10a Ustawy rozumie się instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności (w tym w ramach subfunduszu) jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem UCITS.

Zgodnie ze zmienionym przez Ustawę Zmieniającą art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy, za alternatywny fundusz inwestycyjny uznano specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte.

Ponadto Ustawa Zmieniająca objęła regulacją nową grupę podmiotów tj. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) oraz podmioty nimi zarządzające tj. zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (zarządzający ASI).

Zgodnie z Ustawą, alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:
1)    spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki europejskiej),
2)    spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej.

Zarządzającym ASI natomiast może być wyłącznie:
1)    w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej w formie spółki kapitałowej - spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI,
2)    w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej - spółka kapitałowa (w tym spółka europejska) będąca jedynym komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

Do uznania, iż dany podmiot należy kwalifikować jako alternatywną spółkę inwestycyjną, charakter podmiotu oraz wykonywana przez niego działalność musi odpowiadać wszystkim elementom ujętym w wyżej przytoczonej definicji, zawartej w art. 2 pkt 10a Ustawy.  Jednocześnie, zgodnie z wprowadzonym Ustawą Zmieniającą art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Zgodnie z art. 54 Ustawy Zmieniającej podmioty, które zgodnie z Ustawą Zmieniającą wykonują działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i nie są funduszami inwestycyjnymi zobowiązane zostały do dostosowania swojej działalności do przepisów ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stworzył niniejszą zakładkę zawierającą zestawienie obowiązujących przepisów, stanowisk UKNF oraz najczęściej zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi.