Sąd Polubowny przy KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Przy KNF działa Sąd Polubowny. Sąd zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy instytucjami finansowymi oraz pomiędzy tymi instytucjami a odbiorcami usług finansowych, o ile obie strony wyrażą zgodę na rozwiązanie sporu przez Sąd Polubowny. Przed rozpoczęciem właściwego postępowania pojednawczego strony mają możliwość skorzystania z mediacji w celu polubownego rozwiązania sporu.

Więcej informacji Sąd Polubowny przy KNF