Rzecznik Finansowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Do zadań Rzecznika Finansowego należy w szczególności rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji oraz wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta. Rzecznik Finansowy może wytoczyć powództwo na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących działalności tych podmiotów, jak również za zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu. Na podmiot rynku finansowego, który narusza obowiązki informacyjne w zakresie określenia procedury rozpatrywania reklamacji czy też narusza terminy rozpatrywania reklamacji określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Rzecznik Finansowy może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.

Przyjmowanie wniosków

Rzecznik Finansowy przyjmuje wnioski w indywidualnych sprawach, wniesione na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. Do Rzecznika Finansowego składać można także wnioski dotyczące niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie określonym w przepisach prawa. Składane wnioski mogą w szczególności dotyczyć następujących instytucji: banków, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych, instytucji pożyczkowych, czy też Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kontakt do Biura Rzecznika Finansowego:
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27, 22 333 73 28      
fax. 22 333 73 29

Eksperci Biura Rzecznika Finansowego pełnią dyżury. Więcej informacji w serwisie internetowym Rzecznika Finansowego