Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Kompetencje KNF określone zostały w ustawie z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz w ustawach regulujących działalność poszczególnych sektorów rynku finansowego, tj.: bankowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, kapitałowego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, usług płatniczych oraz instytucji pożyczkowych.

Celem nadzoru KNF nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku.

Cele KNF realizuje pełniąc następujące funkcje: licencyjną, regulacyjną, kontrolną i dyscyplinującą. KNF wydaje bowiem zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, otwarte fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne czy firmy inwestycyjne. 

Ustawodawca nadał KNF także szereg kompetencji w zakresie stosowania środków nadzorczych. I tak np. w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa KNF może nakładać kary finansowe przewidziane w przepisach prawa, a także cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności przez instytucję finansową. Jeśli jakaś praktyka rynkowa budzi kontrowersje, to KNF może wydać zalecenia, kierowane indywidualnie do danego podmiotu, lub rekomendacje czy wytyczne, których celem jest oddziaływanie na cały sektor rynku finansowego. KNF na bieżąco analizuje raporty przesyłane przez instytucje finansowe oraz ocenia, czy wypełniają one określone przepisami prawa wymogi kapitałowe. Do kompetencji KNF należy również prowadzenie kontroli w podmiotach nadzorowanych.

Zwrócić jednak należy uwagę, że zarówno te wymienione powyżej, jak i inne działania nadzorcze są podejmowane przez KNF z urzędu nie zaś na wniosek klienta, czy też jakiegokolwiek innego uczestnika rynku finansowego. Oznacza to, że przesyłane do KNF informacje dotyczące nieprawidłowości w działalności podmiotów nadzorowanych nie stanowią same w sobie podstawy do zastosowania przez KNF określonych środków nadzorczych. Są one natomiast każdorazowo analizowane i mogą zainicjować dalsze działania nadzorcze. Zgłoszenia stanowią bardzo ważne źródło informacji na temat funkcjonowania rynku finansowego.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym oraz pełnomocników tych osób, o ile zostali ustanowieni


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 20. Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
  2. Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iod@knf.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora. Dane IOD znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/kontakt/inspektor.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze zgłoszoną informacją o nieprawidłowościach w zakresie podejmowania przez KNF działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
  5. Pani/Pana dane mogą być przekazane do podmiotów, których dotyczy złożona przez Panią/Pana informacja o nieprawidłowościach, chyba, że nie wyraził/a Pani/Pan na to zgody.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym niż wskazane w pkt 5 podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.