Porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a uczelniami wyższymi

data aktualizacji

Współpraca ze społecznością akademicką to istotny element działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnim czasie UKNF nawiązał dwie współprace z uczelniami.     

Porozumienie o współpracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z Politechniką Poznańską

Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, podpisali 18 lipca porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Politechniką Poznańską.

Umowa zawarta między Uczelnią a UKNF umożliwi podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu m.in. wymianę wiedzy, aktywizację młodego pokolenia, budowę przyszłych kadr, rozwój kompetencji z zakresu analizy i przetwarzania  danych, cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Umowa tworzy ramy do odbywania staży i praktyk w UKNF, organizacji wspólnych wykładów i seminariów oraz kursów, a także do realizacji projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych z zakresu analizy i przetwarzania danych, cyberbezpieczeństwa oraz nadzoru. 

Porozumienie pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Uniwersytetem Warszawskim w zakresie współpracy z Wydziałem Zarządzania UW

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, zawarli porozumienie pomiędzy reprezentowanymi przez nich instytucjami. 

Strony postanowiły zawrzeć porozumienie m.in. w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, w ramach swoich zadań ustawowych oraz działalności statutowej. Planowana jest także realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wspieranie działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej funkcjonowania rynku finansowego. Porozumienie przewiduje m.in. możliwość odbycia staży i praktyk w UKNF, współprowadzenie wykładów i seminariów dla studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także organizację programów edukacyjnych, kursów i wykładów.

Podpisanie_porozumienia-UKNF-Politechnika_Poznanska Podpisanie_porozumienia_UKNF-Politechnika_Poznanska Podpisanie_porozumienia_UKNF_Politechnika_Poznanska

Podpisanie_porozumienia_UKNF-WZ_UW Podpisanie_porozumienia_UKNF_WZ-UW Podpisanie_porozumienia_UKNF_WZ_UW