Porozumienie pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

data aktualizacji

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasz Nieborak oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, zawarli porozumienie pomiędzy reprezentowanymi instytucjami.

Dokument reguluje zasady i formy współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Wspólne działania będą skoncentrowane na informowaniu, edukowaniu i badaniach, związanych z analizą i promowaniem zagadnień prawnych na temat funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności zasad i celów nadzoru realizowanego przez KNF oraz Europejski System Nadzoru Finansowego. 

Strony ponadto zobowiązały się do promowania idei stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości oraz zaufania do rynku finansowego. Jednocześnie położono nacisk na zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności poprzez rzetelną informację, inicjowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony konsumentów usług finansowych. Dokument zwraca również uwagę na aktualne wyzwania wynikające z ewolucji rynku finansowego, jak również wspieranie rozwoju związanych z nim regulacji. 

Realizacja porozumienia polegać będzie m.in. na możliwości odbycia staży i praktyk w UKNF a także współprowadzeniu wykładów i seminariów dla studentów WPiA. Jednocześnie, WPiA zorganizuje programy edukacyjne, kursy i wykłady dla pracowników UKNF. Ponadto, planowane są wspólne projekty naukowo-badawcze oraz edukacyjne, w tym wspieranie działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej rynku finansowego, realizowanej między innymi we współpracujących z WPiA szkołach. Umowa przewiduje również wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy odnośnie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego.

Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNF_a_WPiA_Uniwersytetu_im_Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu Component Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNF_a_Wydzialem_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_im_Adama_Mickiewicza _w_Poznaniu

Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNF_a_WPiA_Uniwersytetu_im_Adama_Mickiewiczaw_Poznaniu Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNF_a_WPiA_Uniwersytetu_im_Adama_Mickiewicza