Sustainable finance: konsultacje EBA w związku z realizacją mandatu z art. 434a w zw. z art. 449a CRR II

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje mające na celu zebranie informacji na temat istniejących praktyk w zakresie ujawniania informacji o ryzykach ESG (Environmental, Social, Governance). 

Konsultacje powiązane są ściśle z realizacją mandatu z art. 434a w zw. z art. 449a CRR II, na podstawie którego EBA opracuje projekty wykonawczych standardów technicznych określających jednolite formaty ujawniania informacji oraz powiązane instrukcje na temat ryzyk z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ryzyk ESG). Standardy techniczne określą nowe obowiązki ujawnieniowe dla dużych instytucji w rozumieniu CRR II, co w warunkach polskich ma znaczenie przede wszystkim dla innych instytucji o znaczeniu systemowym w rozumieniu art. 131 ust. 1 i 3 dyrektywy 2013/36/UE.

Więcej informacji na temat konsultacji wraz z instrukcją, w jaki sposób można przesłać odpowiedź do EBA znajduje się na stronie:
https://eba.europa.eu/eba-seeks-input-institutions-their-esg-disclosure-practices


Konsultacje są również okazją do przekazania bezpośrednio EBA opinii oraz uwag na temat planowanych nowych obowiązków ujawnieniowych, wobec czego UKNF zachęca do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 16 października 2020 r. o godz. 18.