Wprowadzenie nowego Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

data aktualizacji 19 września 2019

W związku z wejściem w życie, w dniu 20 września 2019 r., Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego nr 88/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (dalej: „ESPI”), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina najważniejsze zasady dotyczące ESPI. 

  • Do wniosku o przydzielenie konta w ESPI powinny zostać załączone następujące dokumenty:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z rejestru przedsiębiorców właściwego zgodnie z przepisami prawa państwa siedziby, potwierdzający sposób reprezentacji, osoby upoważnione do reprezentacji oraz siedzibę – w przypadku podmiotów będących: emitentami oraz emitentami ASO1 (z wyłączeniem publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), firmami inwestycyjnymi będącymi oddziałami zagranicznych firm inwestycyjnych, operatorami rynku i firmami inwestycyjnymi prowadzącymi system obrotu, bankami o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie wykonywania czynności o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także uczestnikami rynku uprawnień do emisji, 

2) stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji podmiotu, które wynika z orzeczenia sądu lub przepisów prawa,

3) kopie dokumentów potwierdzających ubieganie się o wprowadzenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku zorganizowanym na terytorium RP – w przypadku nowych podmiotów będących emitentami lub emitentami ASO (obowiązek nie dotyczy publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych),

4) dokumenty poświadczające posiadanie statusu spółki publicznej – w przypadku emitenta będącego spółką publiczną, którego instrumenty finansowe nie są wprowadzone, ani co do których nie złożono wniosku o ich wprowadzenie do żadnego zorganizowanego systemu obrotu na terytorium RP. 

  • Jednocześnie wskazujemy, iż:

1) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500, dalej: „ustawa o KRS”) pobrane z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych (bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację KRS) wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS,

2) na podstawie art. 2 § 2 w zw. z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540, z późn. zm.) notarialne poświadczenie kopii z okazanym dokumentem jest dokumentem stwierdzającym urzędowo istnienie dokumentu o określonej treści  - oryginału dokumentu.

  • Konta w Systemie ESPI przypisuje się wskazanym we wnioskach operatorom Systemu. Operatorem Systemu powinien być co do zasady pracownik podmiotu.
  • Emitent, emitent ASO oraz uczestnik rynku uprawnień do emisji, ma obowiązek posiadać co najmniej 2 aktywne konta. Jednocześnie uczestnikowi może zostać przydzielone maksymalnie 5 kont. W uzasadnionych przypadkach liczba przydzielonych kont może zostać zwiększona.
  • Wniosek o przydzielenie konta w ESPI powinien zawierać kontrasygnatę Autoryzowanego Doradcy emitenta ASO, o ile jest on stroną umowy z Autoryzowanym Doradcą.
  • Rekomendujemy aby operatorem przynajmniej jednego konta w systemie był pracownik spółki, który nie jest równocześnie członkiem organu spółki.
  • Przypominamy również o konieczności każdorazowego zawiadamiania UKNF o zmianie firmy emitenta, danych teleadresowych emitenta lub operatora systemu lub odwołaniu upoważnienia do pełnienia funkcji operatora systemu dla danego emitenta. 

1Definicja zgodna z definicją zawartą w Regulaminie korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)