Wzory formularzy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

UKNF udostępnia trzy wzory formularzy:

  • Wniosek o wpis do rejestru ZASI

  • Zawiadomienie o zmianie danych w rejestrze ZASI

  • Zgłoszenie nowej ASI do rejestru ZASI, zaprzestania lub przejęcia zarządzania ASI

Formularze dostępne są w wyszukiwarce wniosków i formularzy składanych do UKNF w kategorii „Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI)”.

Wykorzystanie ww. formularzy nie jest obowiązkowe, jednak UKNF zachęca do korzystania z nich.

Każdy z formularzy musi zostać po uzupełnieniu podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, a następnie wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przekazywać do UKNF według następujących zasad.

Wniosek o wpis do rejestru ZASI powinien zostać przekazany do UKNF w jednej z poniższych form:

  • wysłany za pośrednictwem platformy ePUAP UKNF (forma zalecana przez UKNF);

  • po wydrukowaniu złożony osobiście w czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:00 Biurze Podawczym UKNF przy ul. Piękna 20 w Warszawie;

  • po wydrukowaniu wysłany na adres siedziby UKNF:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

Zawiadomienie o zmianie danych w rejestrze ZASI oraz Zgłoszenie nowej ASI do rejestru ZASI, zaprzestania lub przejęcia zarządzania ASI powinny zostać przekazane do UKNF wyłącznie drogą teletransmisji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przy wykorzystaniu formularza ZAFI_INFO na kancelarię „Niepubliczna ZAFI".