Informacje o zatwierdzeniu prospektu spółki lub suplementu do prospektu w 2021 r.

data aktualizacji

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Lp.EmitentData zatwierdzenia prospektuTreść decyzjiStatystyka zakończonego postępowania
  3Pekao Bank Hipoteczny SA (plik PDF)12.02.2021 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
Statystyka postępowania
  2
Huuuge Inc. (plik PDF)
26.01.2021 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
Statystyka postępowania
  1
PragmaGo SA (plik PDF)
15.01.2021 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
Statystyka postępowania