Badanie Long-Term Guarantees Assessment (LTGA)

data aktualizacji 22 czerwca 2017

Postanowieniem uczestników negocjacji trójstronnych (trilogu), dotyczących projektu dyrektywy Omnibus II, w Unii Europejskiej w I połowie 2013 r. przeprowadzona została ocena wpływu potencjalnych rozwiązań regulacyjnych dla tzw. długoterminowych produktów ubezpieczeniowych zawierających gwarancje dla ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia (Long-Term Guarantees Assessment – LTGA). Przy czym zakres produktów klasyfikujących się do tego pojęcia był również przedmiotem badania (nie ustalono definicji) i wydaje się szerszy niż może sugerować angielski odpowiednik tej nazwy.

U podstaw decyzji trilogu stoi przekonanie, że system Wypłacalność II, który co do zasady wprowadza rynkową wycenę aktywów i zobowiązań, powinien jednocześnie zawierać rozwiązania regulacyjne niwelujące negatywne efekty „sztucznej zmienności” pewnych pozycji bilansowych, mogące występować w przypadku rynkowej wyceny zobowiązań z tytułu sprzedanych długoterminowych produktów ubezpieczeniowych z gwarantowanymi poziomami świadczeń. Przez „sztuczną zmienność” rozumie się zmienność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, aktywów finansowych, wymogów kapitałowych lub środków własnych, która w znacznej mierze może być przypisana krótkoterminowej nieefektywności wyceny rynkowej i nie odzwierciedla zmian w długoterminowej ocenie sytuacji finansowej lub ekspozycji na ryzyko zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji prowadzącego działalność ubezpieczeniową o długoterminowym charakterze.

Podsumowanie wyników badania

icon_doc_pdf_small Raport UKNF podsumowujący wyniki badania LTGA dla rynku polskiego, sporządzony na potrzeby trilogu (wersja angielska) / Long Term Guarantees Assessment –  Polish sample results     

icon_doc_pdf_small Informacje o ogólnoeuropejskich wynikach badania LTGA na stronie internetowej EIOPA

icon_doc_pdf_small Wyniki badania LTGA w Polsce - opracowanie UKNF

icon_doc_pdf_small Prezentacja UKNF ze spotkania w dniu 14 października 2013 r. podsumowującego badanie LTGA


Cele badania

  • ocena wpływu testowanych rozwiązań na poziom ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia (cel główny),

  • ocena wpływu testowanych rozwiązań na efektywność prowadzenia nadzoru,

  • ocena kosztów wdrożenia testowanych rozwiązań przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji oraz organy nadzoru,

  • ocena, czy testowane rozwiązania przyczyniają się do właściwego zarządzania ryzykiem przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, do lepszej dywersyfikacji ryzyka oraz adekwatnego odzwierciedlenia profilu ryzyka zakładu ubezpieczeń/reasekuracji,

  • ocena wpływu testowanych rozwiązań na wypłacalność zakładów ubezpieczeń/reasekuracji, a także na funkcjonowanie i stabilność finansową wspólnego rynku w UE i rynków poszczególnych państw członkowskich (m.in. działalność transgraniczną i warunki konkurencyjności),

  • ocena wpływu testowanych rozwiązań na preferencje zakładów ubezpieczeń w zakresie inwestycji w aktywa o charakterze długoterminowym.

Harmonogram

  • 28 stycznia 2013 – rozpoczęcie badania

  • 31 marca 2013 – dostarczenie wyników przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji do krajowych organów nadzoru

  • 14 czerwca 2013 – przekazanie raportów cząstkowych EIOPA i krajowych organów nadzoru do Komisji Europejskiej

  • 12 lipca 2013 – przekazanie raportu końcowego z wyników badania przez Komisję Europejską uczestnikom trilogu

Metodyka

Terms of Reference (ToR)
Dokument niepubliczny, przygotowany przez Komisję Europejską i zatwierdzony przez uczestników trilogu. Zawiera podstawowe założenia metodologiczne, kryteria doboru próby uczestników, ogólny harmonogram badania.


Specyfikacja techniczna – część I
Dokument EIOPA opisujący ogólną metodykę wyceny aktywów i zobowiązań, w tym rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz obliczania wymogów kapitałowych w systemie Wypłacalność II. Obrazuje postępy prac w Unii Europejskiej w tym zakresie od czasu badania QIS5. Dokument jest przedstawiany pomocniczo do przeprowadzenia badania LTGA. 
icon_doc_pdf_small Specyfikacja techniczna część I  (wersja ang.) – wersja z 28.01.2013   
icon_doc_pdf_small Załączniki do części I specyfikacji technicznej (wersja ang.) – wersja z 28.01.2013    
icon_doc_pdf_small Wykaz zmian do wersji z 21.12.2012 (wersja ang.) 


Specyfikacja techniczna – część II

Szczegółowa metodyka badania LTGA, przygotowana przez EIOPA na podstawie ToR. 
icon_doc_pdf_small Specyfikacja techniczna część II (wersja ang.) –  wersja z 25.01.2013 
icon_doc_pdf_small Załącznik DC5 – Struktura terminowa stopy procentowej wolnej od ryzyka –  wersja z 21.01.2013 
icon_doc_pdf_small Załącznik MA2a – Spread fundamentalny dla obligacji skarbowych –  wersja z 25.01.2013 
icon_doc_pdf_small Załącznik MA2b – Spread fundamentalny dla obligacji korporacyjnych –  wersja z 25.01.2013


Arkusze pomocnicze, przykłady i uproszczenia
 
icon_doc_pdf_small Arkusze pomocnicze do obliczeń –  wersja z 25.01.2013 
icon_doc_pdf_small Przykład – Matching adjustment (wariant rozszerzony standardowy I) –  wersja z 25.01.2013 
icon_doc_pdf_small Przykład – Matching adjustment (wariant rozszerzony alternatywny) –  wersja z 25.01.2013 
icon_doc_pdf_small Uproszczenie 1 – Wyznaczanie przeszłych bilansów –  wersja z 25.01.2013 
icon_doc_pdf_small Uproszczenie 2 – Wyznaczanie SCR –  wersja z 25.01.2013


Arkusz ilościowy do raportowania wyników
 
icon_doc_pdf_small Arkusz ilościowy – wersja z 28.01.2013 (Aby arkusz działał poprawnie, należy rozpakować wszystkie zawarte w nim pliki do jednego folderu.) 
icon_doc_pdf_small Instrukcja wypełniania arkusza (wersja ang.) – wersja z 25.01.2013


Kwestionariusze jakościowe
 
icon_doc_pdf_small Kwestionariusz jakościowy – obowiązkowy dla wszystkich uczestników –  wersja z 25.01.2013 
icon_doc_pdf_small Dodatkowy kwestionariusz dla uczestników wykorzystujących model wewnętrzny – wersja z 25.01.2013


Dodatkowe materiały 

icon_doc_pdf_small Informacje o badaniu LTGA na stronie internetowej EIOPA 
icon_doc_pdf_small Prezentacja UKNF ze spotkania w dn. 04.02.2013 r.
icon_doc_pdf_small Podstawowe informacje o badaniu – prezentacja EIOPA (wersja ang.)