Prospekty emisyjne

data aktualizacji

Akty obowiązujące

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301

Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1273 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2115 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

ESMA - Pytania i odpowiedzi dotyczące prospektów (listopad 2020) 

ESMA – Wytyczne ESMA dot. wymogów informacyjnych przewidzianych rozporządzeniem w sprawie prospektu („ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation”)

ESMA – Wytyczne dot. alternatywnych pomiarów wyników (APMs) – „ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs)”

ESMA - Pytania i odpowiedzi ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (APMs)

ESMA - Wytyczne dotyczące czynników ryzyka przewidzianych rozporządzeniem w sprawie prospektu

Oświadczenie ESMA dotyczące sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na rynkach finansowych Unii Europejskiej

Rekomendacje CESR ( aktualizacja ESMA) w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie