Usługi inwestycyjne, nadzór nad obrotem instrumentami finansowymi (MiFID)

data aktualizacji 05 czerwca 2017

Akty obowiązujące


Dyrektywa 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów

icon_doc_pdf_small#160;wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG) - (MiFID)

icon_doc_pdf_small wersja polska 
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (tzw. MiFID poziomu 2)

icon_doc_pdf_small wersja polska  
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Akty jeszcze nieobowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska 

Dokumenty powiązane 

Pytania i odpowiedzi dotyczące interpretacji MiFID – Komisja Europejska

Wytyczne. Systemy i mechanizmy kontroli w zautomatyzowanym środowisku obrotu dla platform obrotu, przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz właściwych organów


Analizy i sprawozdania 

Raporty European Securities Markets Expert Group (ESME)- grupy przedstawicieli rynku doradzających Komisji Europejskiej